Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVII-280/09

w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych, (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 08.12.2009r. Nr 201, poz. 5590) uniewżniona przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwałą Nr 362/K/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku
Uchwała Nr XXXVII - 280/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 listopada 2009 r.

w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych
bb


Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala,
co następuje:


§ 1

1. Dotacje z budżetu powiatu wołomińskiego otrzymują niepubliczne szkoły podstawowe specjalne, gimnazja specjalne, szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, ośrodki i placówki niepubliczne wymienione
w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty w tym internaty niepubliczne oraz niepubliczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
2. Dotacje otrzymują szkoły i placówki wymienione w ust. 1, które prowadzą działalność
na terenie powiatu wołomińskiego i są wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wołomińskiego.


§ 2

1. Dotacje, o których mowa w § 1, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

2. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły
lub placówki.


§ 3

1. Warunkiem przyznania dotacji szkołom i placówkom, o których mowa w § 1, jest złożenie przez osobę/organ prowadzący szkołę/placówkę wniosku o udzielenie dotacji i podanie planowanej liczby uczniów/wychowanków, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi Załącznik Nr 1.


§ 4

1. Wysokość dotacji w budżecie powiatu ustala się oddzielnie dla każdej szkoły lub placówki na dany rok kalendarzowy w oparciu o planowaną liczbę uczniów/wychowanków, zgłoszoną w terminie określonym w § 3 ust. 1.
2. Wysokość dotacji należnej szkole/placówce na dany miesiąc ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn rzeczywistej liczby uczniów/wychowanków i stawki miesięcznej
na jednego ucznia/wychowanka.
3. Dotacja jest przekazywana w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, na wskazany we wniosku, o którym mowa w § 3, rachunek bankowy szkoły/placówki.


§ 5

1. Osoba/organ prowadzący niepubliczną szkołę/placówkę jest zobowiązany do składania informacji o aktualnej liczbie uczniów/wychowanków, według stanu na dziesiąty dzień każdego miesiąca.
2. Wzór informacji o liczbie uczniów/wychowanków stanowi Załącznik Nr 2.

§ 6


1. Środki przekazane w ramach dotacji niewykorzystane w całości lub części podlegają zwrotowi na konto powiatu wołomińskiego, a środki wydatkowane niezgodnie z celami,
o których mowa w § 2, podlegają zwrotowi na konto powiatu wraz z odsetkami ustawowymi
- za okres od dnia otrzymania dotacji do dnia ich zwrotu.
2. W sytuacji, gdy faktyczna liczba uczniów będzie większa niż określona we wniosku,
o którym mowa w § 3 ust. 1, dotowany podmiot jest uprawniony do roszczenia o wypłatę dotacji w należnej wysokości.


§ 7

1. Prawidłowość wykorzystania dotacji przez szkołę/placówkę, w sposób określony
w § 2, podlega kontroli organu udzielającego dotacji.
2. Osoby upoważnione przez Zarząd Powiatu do przeprowadzania kontroli, o której mowa
w ust. 1, mają prawo wstępu do szkoły/placówki oraz wglądu do prowadzonej dokumentacji organizacyjnej, finansowej i związanej z przebiegiem nauczania.
3. Dane osobowe uczniów szkół/placówek mogą być przetwarzane w celu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez upoważnione osoby.
4. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli, że w informacji, o której mowa
w § 5, podana została nieprawdziwa liczba uczniów/wychowanków, kwotę dotacji ustala
się w oparciu o faktyczną liczbę uczniów/ wychowanków.


§ 8

1. Osoba/organ prowadzący niepubliczną szkołę/placówkę jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej fakt uczęszczania ucznia/wychowanka do szkoły/placówki,
z podaniem daty jego przyjęcia oraz skreślenia z listy uczniów/wychowanków.
2. Osoba/organ prowadzący niepubliczną szkołę/placówkę jest zobowiązany udostępnić
do wglądu organowi dotującemu stosowną dokumentację obrazującą rzeczywistą liczbę uczniów/wychowanków.


§ 9

Szkoły i placówki, o których mowa w § 1, są zobowiązane do przekazania Zarządowi Powiatu sprawozdania finansowo - opisowego z otrzymanej dotacji, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 w następujących terminach:
a) sprawozdanie półroczne do 15 lipca roku, na który została udzielona dotacja,
b) sprawozdanie roczne do 20 stycznia roku następującego po roku, na który została udzielona dotacja.


§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 11

Traci moc uchwała Nr IX-67/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 września 2003r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym.


§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący

Rady Powiatu Wołomińskiego


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 25.11.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 06.01.2010 r., godz. 11.47
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 10.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 10.43Małgorzata JeznachEdycja strony
16.12.2010 r., godz. 14.23Małgorzata JeznachEdycja strony
13.09.2010 r., godz. 09.42Magdalena RudnikEdycja strony
06.01.2010 r., godz. 11.47Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4847 razy.