Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIII – 244/09

w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 30.07.2009r. Nr 123, poz. 3598)
Uchwała Nr XXXIII – 244/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowychNa podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

1.Dotacje z budżetu powiatu wołomińskiego otrzymują niepubliczne szkoły podstawowe specjalne, gimnazja specjalne, szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, ośrodki i placówki niepubliczne wymienione w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty w tym internaty niepubliczne oraz niepubliczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
2.Dotacje otrzymują szkoły i placówki wymienione w ust 1., które prowadzą działalność na terenie powiatu wołomińskiego i są wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wołomińskiego.


§ 2

1.Dotacje o których mowa w § 1 są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

2.Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły
lub placówki.

3.Środki z dotacji muszą być wydatkowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
4.Środki przekazane w ramach dotacji niewykorzystane w całości lub części podlegają zwrotowi na konto powiatu wołomińskiego w terminie do 28 lutego roku następującego
po roku, w którym udzielono dotacji.
5.Środki wydatkowane niezgodnie z celami i zasadami określonymi
w § 2 podlegają w całości zwrotowi na konto powiatu wołomińskiego wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia otrzymania dotacji do dnia ich zwrotu.


§ 3

1.Warunkiem przyznania dotacji szkołom i placówkom, o których mowa w § 1, jest złożenie przez osobę/organ prowadzący szkołę/placówkę wniosku o udzielenie dotacji i podanie planowanej liczby uczniów/wychowanków, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2.Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi Załącznik Nr 1.


§ 4

1.Wysokość dotacji w budżecie powiatu ustala się oddzielnie dla każdej szkoły lub placówki na dany rok kalendarzowy w oparciu o planowaną liczbę uczniów/wychowanków, zgłoszonych w terminie określonym w § 3 ust.1.
2.Wysokość dotacji należnej szkole/placówce na dany miesiąc ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn rzeczywistej liczby uczniów/wychowanków i stawki miesięcznej
na jednego ucznia/wychowanka.
3.Dotacja jest przekazywana w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na wskazany we wniosku, o którym mowa § 3, rachunek bankowy szkoły/placówki.


§ 5

1.Osoba/organ prowadzący niepubliczną szkołę/placówkę jest zobowiązany informować Zarząd Powiatu o aktualnej liczbie uczniów/wychowanków wg stanu na dziesiąty dzień każdego miesiąca.
2.Wzór informacji o liczbie uczniów/wychowanków stanowi Załącznik Nr 2.
3.Informacja, o której mowa w ust. 1 jest podstawą naliczenia dotacji na dany miesiąc.
4.W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Zarząd Powiatu wstrzymuje przekazanie dotacji.


§ 6

1.Prawidłowość wykorzystania dotacji przez szkołę/placówkę, w sposób określony
w § 2, podlega kontroli organu udzielającego dotacji.
2.Osoby upoważnione przez Zarząd Powiatu do przeprowadzania kontroli, o której mowa
w ust. 1, mają prawo wstępu do szkoły/placówki oraz wglądu do prowadzonej dokumentacji organizacyjnej, finansowej i związanej z przebiegiem nauczania.
3.Dane osobowe uczniów szkół/placówek mogą być przetwarzane w celu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez upoważnione osoby.
4.W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli, że w informacji, o której mowa
w § 5, podana została nieprawdziwa liczba uczniów/wychowanków, kwotę dotacji ustala
się w oparciu o faktyczną liczbę uczniów/ wychowanków.


§ 7

1.Osoba/organ prowadzący niepubliczną szkołę/placówkę jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej fakt uczęszczania ucznia/wychowanka do szkoły/placówki,
z podaniem daty jego przyjęcia oraz skreślenia z listy uczniów/wychowanków.
2.Osoba/organ prowadzący niepubliczną szkołę/placówkę jest zobowiązany udostępnić
na żądanie organu dotującego stosowną dokumentację obrazującą rzeczywistą liczbę uczniów/wychowanków.
3.W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, Zarząd Powiatu wstrzymuje przekazanie dotacji.

4.Osoba/organ prowadzący niepubliczną szkołę/placówkę jest zobowiązany na każde żądanie udostępnić dokumentację finansową, organizacyjną i inną niezbędną do dokonania kontroli sposobu wykorzystania przyznanej dotacji.


§ 8

Szkoły i placówki, o których mowa w § 1 są zobowiązane do przekazania Zarządowi Powiatu sprawozdania finansowo - opisowego z otrzymanej dotacji według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 w następujących terminach:
a) sprawozdanie półroczne do 15 lipca roku, na który została udzielona dotacja,
b) sprawozdanie roczne do 20 stycznia roku następującego po roku, na który została udzielona dotacja.


§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 10

Traci moc uchwała Nr IX-67/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 września 2003r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym.


§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 01.07.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 14.07.2009 r., godz. 12.15
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 10.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 10.39Małgorzata JeznachEdycja strony
13.09.2010 r., godz. 09.40Magdalena RudnikEdycja strony
14.07.2009 r., godz. 12.15Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5421 razy.