Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIV-182/08

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 31.12.2008r. Nr 221, poz. 9546)
Uchwała Nr XXIV-182/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 października 2008 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych


Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz.449) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1.Określa się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, w celu:
1)prowadzenia robót w pasie drogowym,
2)umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3)umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4)zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3,
w wysokościach określonych w załączniku do uchwały.
2.Uchylony.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XIV-103/2004 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 29.10.2008 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 28.04.2009 r., godz. 11.59
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 10.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 10.05Małgorzata JeznachEdycja strony
13.09.2010 r., godz. 09.34Magdalena RudnikEdycja strony
13.09.2010 r., godz. 09.33Magdalena RudnikEdycja strony
28.04.2009 r., godz. 11.59Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5214 razy.