Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXII-164/08

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu;unieważniona przez RIO
Uchwała Nr XXII-164/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 sierpnia 2008 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 81 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568
z późn. zm.), art. 176 § 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa zasady udzielania dotacji oraz tryb postępowania o udzielenie dotacji
z budżetu Powiatu Wołomińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków,
położonych na terenie Powiatu a nie stanowiących jego własności.

§ 2

1. Z budżetu Powiatu może być udzielona dotacja celowa na dofinansowanie nakładów
koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku, o którym mowa w §1, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez
wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji lub w roku następującym po roku złożenia
tego wniosku.
2. Łączną kwotę dotacji na cele określone w § 1 w danym roku budżetowym ustala się
każdorazowo w uchwale budżetowej.
3. Dotacja może być udzielona właścicielowi lub posiadaczowi zabytku znajdującego się na
obszarze Powiatu Wołomińskiego, wpisanego do rejestru zabytków.

§ 3

1. Środki z dotacji przeznacza się na sfinansowanie nakładów koniecznych na:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych,
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite
odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza
50% oryginalnej substancji tej przynależności,
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych drzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które
posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-16,
17) zakup i montaż instalacji przeciw włamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
2. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac
przy zabytku, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia wniosku o dotację.

§ 4

1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.
2. Jeżeli zabytek, o którym mowa w ust. 1, posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacjami że być udzielana w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
3. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielana do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§ 5

Łączna kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku udzielonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków i uzyskiwanych z innych środków publicznych, w tym z budżetu Powiatu nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§ 6

1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku o przyznanie dotacji do Rady Powiatu Wołomińskiego, za pośrednictwem kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie.
2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się w terminie do dnia 30 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona.
3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace związane z zagrożeniem zabytku, mające na celu zabezpieczenie obiektu przed dalszym pogorszeniem jego stanu wskutek nagłych i nieprzewidzianych działań atmosferycznych oraz innych zdarzeń losowych (prace interwencyjne).


§ 7
Wniosek powinien zawierać:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą,
2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia,
3) wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku,
4) określenie prac, na które ma być udzielona dotacja, i termin ich wykonania,
5) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,
6) wykaz prac wykonanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie,
7) informację wnioskodawcy o dotychczas uzyskanych środkach publicznych, przeznaczonych na przeprowadzenie przy tym zabytku prac, o których mowa w § 3,
8) informację o tym, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innego organu mogącego udzielić dotacji,
9) fotograficzną dokumentację stanu zachowania zabytku,
10) informację o wysokości zaangażowanych środków własnych.

§ 8

1. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:
1) odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
2) odpis decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
3) odpis pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji,
4) kopię pozwolenia na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,
5) kosztorys inwestorski prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia.
2. Do wniosku należy dołączyć także inne dokumenty, jeśli istnieją:
1) projekt budowlany – do wglądu,
2) harmonogram prac,
3) zalecenia konserwatorskie.
3. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

§ 9

1. Przy ocenie wniosków Rada Powiatu Wołomińskiego będzie brała pod uwagę:
1) dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,
2) rolę zabytku w kształtowaniu przestrzeni publicznej, promowaniu kultury i historii,
3) rangę zabytkowo-artystyczną obiektu,
4) stan zachowania obiektu,
5) ewentualny fakt kontynuowania prac.
2. Preferuje się prace kompleksowe, możliwe do realizacji w ciągu jednego roku.

§ 10

1. Dotację przyznaje Rada Powiatu Wołomińskiego w drodze uchwały podjętej na podstawie złożonego wniosku, po zaopiniowaniu go przez powołaną do tego celu Komisję.
2. Przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji uwzględnia się kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie Powiatu Wołomińskiego.
3. W skład Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wchodzą Radni Powiatu, przedstawiciele merytorycznych wydziałów Starostwa oraz przedstawiciele instytucji zajmujących sie ochroną zabytków w roli ekspertów.
4. Skład Komisji, określonej w ust. 3, oraz tryb jej pracy ustali Rada Powiatu Wołomińskiego w drodze uchwały.


§ 11

1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:
1) zakres planowanych prac i termin ich realizacji,
2) wysokość udzielonej dotacji i tryb jej płatności, uzależniony od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót i rozliczenia tych wydatków,
3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji,
4) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie
należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji,
5) zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
6) zobowiązanie dotowanego podmiotu do stosowania przepisów prawa zamówień
publicznych,
7) zobowiązanie dotowanego podmiotu do nie zbywania zabytku odnowionego w ramach przyznanej dotacji, w ciągu 3 lat od daty rozliczenia dotacji.
2. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania, nie dłuższy niż do końca roku budżetowego.

§ 12

1. Dotacje nie mogą być wykorzystane na inne cele niż określone w umowie.
2. Środki z dotacji przeznaczone na przeprowadzenie prac lub robót, o których mowa w § 3
pkt. 1-17, muszą być wydatkowane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych.
3. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie, w zakresie:
1) stanu realizacji zadania,
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
3) zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana,
4) gospodarności i rzetelności w sposobie wydatkowania środków Powiatu,
5) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.
4. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest udostępnić na każde żądanie dokumentację finansową, budowlaną oraz wszelką inną, niezbędną do dokonania sprawdzenia należytego wykorzystania dotacji i zasadności wniosku.
5. Podmioty uprawnione realizujące zadania finansowane z dotacji, zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania, w terminie określonym w umowie, zawierającego:
1) w zakresie merytorycznym - opis wykonanego zadania w zakresie zgodności z zapisami umowy ze szczególnym uwzględnieniem celu, jaki osiągnięto oraz terminowości realizacji zadania,
2) w zakresie finansowym - rozliczenie wg wzorów ustalonych przez przyznającego dotację oraz oryginalne dokumenty finansowe do wglądu spełniające wymogi określone przepisami prawa,
3) dokumenty nie spełniające wymagań określonych w ust. 5 pkt 1 i 2, nie będą przyjmowane do rozliczania, co skutkować będzie koniecznością dokonania zwrotu całości przekazanej dotacji wraz z ustawowymi odsetkami.
6. Dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi w odpowiedniej części.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Tadeusz Wiśniewski


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Wiśniewski, data: 27.08.2008 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 17.09.2008 r., godz. 10.00
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.09.2013 r., godz. 12.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.09.2013 r., godz. 12.11Małgorzata JeznachEdycja strony
13.09.2010 r., godz. 09.36Magdalena RudnikEdycja strony
17.09.2008 r., godz. 10.00Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5356 razy.