Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIX-138/08

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdów i ich parkowanie na wyznaczonym parkingu (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 24.06.2008r. Nr 105, poz. 3738)
Uchwała Nr XIX-138/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 maja 2008 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdów i ich parkowanie na wyznaczonym parkingu


Na podstawie art. 130a ust. 5c i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.: Dz. U. z 2007 r., Nr 68, poz. 449), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się opłaty za usunięcie pojazdu z drogi przez jednostkę wyznaczoną przez Starostę Wołomińskiego w przypadkach określonych w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w następującej wysokości:

Określenie pojazdu
ryczałt w zł brutto
- Rowery
120,00
- Motocykle
350,00
- Pojazdy do 3,5 t 350,00
- Pojazdy powyżej 3,5 t 1.850,00


§ 2

Ustala się stawki opłaty za parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Wołomińskiego pojazdów usuniętych z drogi, w następującej wysokości:

Określenie pojazdu
Pierwsza doba w zł Każda następna rozpoczęta doba do 50 % za parkowanie
w 1 dobie w zł
- Rowery
10,00 5,00
- Motocykle
50,00 25,00
- Pojazdy do 3,5 t
50,00 25,00
- Pojazdy powyżej 3,5 t
150,00 50,00


§ 3

Traci moc Uchwała Nr VI-43/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i parkowanie usuniętych pojazdów.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczacy Rady
Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 15.07.2008 r., godz. 12.18
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 09.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 09.46Małgorzata JeznachEdycja strony
02.05.2013 r., godz. 09.46Małgorzata JeznachEdycja strony
15.07.2008 r., godz. 12.18Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5196 razy.