Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIV – 107/07

w sprawie budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2008 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 07.05.2008r. Nr 67, poz. 2442)
Uchwała Nr XIV – 107/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 20 grudnia 2007 r.


w sprawie budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2008 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 85.929.735 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.


§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 91.656.231 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 14.502.210 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 4.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.


§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.726.496 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.903.746 zł,
2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 2.822.750 zł,

1. Przychody budżetu w wysokości 8 922 750 zł, rozchody w wysokości 3.196.254 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.


§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 500.000 zł,
2) celową w wysokości - 500.000 zł, z przeznaczeniem na:
a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 200.000 zł,
b) rezerwa na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie - 300.000 zł.


§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a.


§ 6

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla:
1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 1.651.645 zł; wydatki – 1.651.645 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 267.800 zł; wydatki – 291.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.


§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
1) powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę - 199.577 zł,
2) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 7.100.082 zł,
3) innych podmiotów w wysokości - 262.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 510.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.


§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 192.185 zł,
2) wydatki - 193.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1) przychody - 1.515.000 zł,
2) wydatki - 1.515.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.


§ 9

Ustala się roczne limity dla:
1. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów krótkoterminowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł.
2. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów długoterminowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 2.903.746 zł.
3. Zobowiązań z tytułu nowych pożyczek długoterminowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 2.822.750 zł.
4. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów długoterminowych zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3.196.254 zł


§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 3.000. 000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
5) udzielania w roku budżetowym (2008 r.) poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2.000.000 zł.


§ 11

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne.


§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 15.07.2008 r., godz. 12.08
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 09.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 09.41Małgorzata JeznachEdycja strony
15.07.2008 r., godz. 12.08Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5262 razy.