Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XII – 84/07

w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Powiatu Wołomińskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 30.12.2007r. Nr 268, poz. 9270)
Uchwała Nr XII – 84/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Powiatu Wołomińskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowaNa podstawie art. 12 pkt. 11 , art. 40 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U z 2001 Nr 142 poz 1592 z późn. zm.) oraz art. 43 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2005 Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Określa się szczegółowe zasady i tryb umarzania oraz odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 Nr 8 poz 60 z późn. zm.) przypadających Powiatowi Wołomińskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, zwanych dalej należnościami, od osób fizycznych, osób prawnych a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej dłużnikami.


§ 2

1.Organem uprawnionym do umarzania, rozkładania na raty, odraczania terminów płatności należności oraz do umarzania odsetek za opóźnienie oraz innych należności ubocznych jest Zarząd Powiatu Wołomińskiego.
2. Umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty następuje na podstawie uchwały Zarządu Powiatu.


§ 3

1. Należności mogą być umorzone w całości lub w części w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, w tym w szczególności, jeżeli:
1) nie można ustalić osoby dłużnika, miejsca jego zamieszkania lub faktycznego pobytu bądź jego siedziby,
2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w toku postępowania egzekucyjnego nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności ,
3) postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
4) w toku postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego nie ściągnięto należności,
5) sąd umorzył postępowanie upadłościowe lub oddalił wniosek o ogłoszeniu upadłości dłużnika,
6) zobowiązanie dłużnika uległo przedawnieniu,
7) dłużnik – osoba prawna
a) został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych, przy jednoczesnym
braku majątku, z którego można przeprowadzić egzekucję, a odpowiedzialność z tytułu wierzytelności nie przeszła na osoby trzecie,
b) wykaże, że spłata należności zagraża jego dalszemu funkcjonowaniu, w tym w szczególności mogłaby skutkować likwidacją , upadłością lub zagrażałaby realizacji zadań, których wykonanie jest uzasadnione interesem publicznym,
8) dłużnik – osoba fizyczna
a) zmarł i :
- spadek w całości przypada gminie lub Skarbowi Państwa na podstawie art. 935 § 3 kodeksu cywilnego,
- pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo nie pozostawił żadnego majątku lub pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie ogłoszonego przez Prezesa GUS, do celów naliczanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
b) wykaże, że spłata należności zagraża jego egzystencji i osób będących na jego utrzymaniu ze względu na wysokość dochodów lub trudną sytuację rodzinną lub majątkową wywołaną zdarzeniem losowym.
2. Umorzenie należności głównej w całości skutkuje umorzeniem należności ubocznych.
3. Umorzenie części należności głównej skutkuje proporcjonalnym umorzeniem należności ubocznych.
4. Należność główna z tytułu odszkodowania za zagarnięcie mienia nie może być umorzona przed upływem 10 lat od popełnienia przestępstwa, chyba że zachodzą okoliczności określone w § 3 ust 1 pkt 8b.


§ 4

1. Umorzenie należności następuje:
1) z urzędu – z inicjatywy Zarządu Powiatu – w przypadkach określonych w § 3 ust. 1 pkt. 1,2,3,4,5,7 lit. a lub 8 lit. a
2) na pisemny wniosek dłużnika w przypadkach określonych w § 3 ust. 1 pkt. 6,7 lit.b lub 8 lit. b
2. Umorzenie należności, za które odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych.
3. Umorzenie części należności wymaga określenia terminu zapłaty pozostałej do uregulowania należności.
4. Niedotrzymanie przez dłużnika terminu, o którym mowa w ust. 3 skutkuje natychmiastową wymagalnością całej należności wraz z odsetkami za opóźnienie w wysokości ustawowo określonej i pozostałymi kosztami dochodzenia.


§ 5

1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi na wniosek dłużnika można jednorazowo odroczyć terminy zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes Powiatu.
2. Odsetki za opóźnienie, o których mowa w ust. 1, a które powstały do dnia złożenia wniosku, rozkłada się na taką samą ilość rat jak należność główna i płatne są w tych samych terminach.
3. W przypadku wydania decyzji odmownej wobec wniosku dłużnika nie dochodzi się zapłaty odsetek za opóźnienie za okres pomiędzy datą złożenia wniosku a datą doręczenia decyzji..
4. Okres odroczenia terminu płatności lub okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
5. Od należności, której termin płatności odroczono lub którą rozłożono na raty nie dochodzi się zapłaty odsetek za opóźnienie za okres pomiędzy datą złożenia wniosku a datą zapłaty.
6. Niedotrzymanie przez dłużnika terminu odroczonej płatności lub terminów płatności rat powoduje natychmiastową wymagalność całej należności wraz z odsetkami za opóźnienie oraz pozostałymi kosztami dochodzenia.


§ 6

Zarząd Powiatu może uchylić swoją uchwałę o umorzeniu lub udzieleniu ulg w spłacaniu należności, jeżeli dowody, na podstawie , których należności umorzono lub udzielono ulg w spłacaniu, okazały się fałszywe bądź dłużnik wprowadził organ w błąd co do okoliczności które stanowiły podstawę decyzji.


§ 7

Udzielenie ulg w formie umorzenia, odroczenia i rozkładania na raty na wniosek przedsiębiorcy następuje zgodnie z przepisami ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.


§ 8

1. Wnioski o umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty spłaty należności dłużnik składa do Zarządu Powiatu za pośrednictwem odpowiedniej jednostki organizacyjnej Powiatu.
2. Wnioski składane za pośrednictwem:
1) starostwa - podlegają zaopiniowaniu przez odpowiedni wydział merytoryczny Starostwa i Skarbnika Powiatu,
2) pozostałych jednostek organizacyjnych - przez kierownika jednostki i głównego księgowego.
3. Wniosek powinien zawierać co najmniej:
1) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi,
2) opis aktualnej sytuacji finansowej dłużnika,
3) uwierzytelnione kopie dokumentów na poparcie wniosku:
a) w odniesieniu do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, zaświadczenie o zarobkach dłużnika i jego małżonka, oraz zaświadczenie o pobieranych świadczeniach z ośrodków pomocy społecznej lub powiatowego urzędu pracy, dokumenty powinny przedstawić wysokość dochodów za 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku.
b) w odniesieniu do osób prawnych, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, sprawozdanie finansowe i deklaracja podatkowa za rok poprzedzający powstanie zaległości oraz rozliczenia podatkowe za trzy miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku.


§ 9

Zarząd Powiatu umieszcza zbiorczą informację dotyczącą zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w sprawozdaniu z wykonania budżetu za dany rok


§ 10

Wnioski o umorzenie należności i udzielenie ulg nie rozpatrzone do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpatrzeniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.


§ 11

Traci moc uchwała Nr XXXVII-274/02 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 czerwca 2002 roku w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Powiatu z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.


§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 13

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 15.07.2008 r., godz. 12.05
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 09.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 09.35Małgorzata JeznachEdycja strony
15.07.2008 r., godz. 12.05Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5582 razy.