Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr V – 31/07

w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wołomińskiego (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 06.03.2007r. Nr 54, poz. 1167)
Uchwała Nr V – 31/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 lutego 2007 r.

w sprawie: zmian w Statucie Powiatu Wołomińskiego


Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 2 i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:


§ 1

W Statucie Powiatu Wołomińskiego, przyjętym uchwałą Nr XXXIV-247/02 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 kwietnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wołomińskiego ze zmianami wynikającymi z: uchwały Nr XV-118/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 kwietnia 2004r., uchwały Nr XXII-185/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 stycznia 2005r., uchwały Nr XXXVI-294/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 czerwca 2006r., uchwały Nr III-20/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 grudnia 2006r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 tiret 9 otrzymuje brzmienie: „- o ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
2) w § 10 po wyrazach: „na tablicy ogłoszeń starostwa” dodaje się: „oraz na stronie internetowej Powiatu Wołomińskiego”,
3) w § 12 ust. 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „sprawozdanie zarządu z wykonania uchwał rady powiatu oraz prac zarządu w okresie między sesjami”,
4) § 31 otrzymuje brzmienie:
„1. Projekt uchwały przedstawia wnioskodawca lub w jego imieniu wskazana osoba.
2. Wnioskodawca lub w jego imieniu wskazana osoba może zgłaszać autopoprawki do
czasu podjęcia głosowania.
3. Wnioskodawca może wycofać zgłoszony projekt do czasu podjęcia głosowania”.
5) w § 38 w ust. 4 po wyrazach: „na tablicy ogłoszeń starostwa” dodaje się: „oraz na stronie internetowej Powiatu Wołomińskiego”,
6) w § 42:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii, ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej kontroli.”,
b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. W przypadku gdy skorzystanie z pomocy eksperta w realizacji zadań kontrolnych komisji wymaga umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia, niezbędna jest uchwała rady powiatu umożliwiająca staroście zawarcie stosownej umowy. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przygotowuje komisja rewizyjna.”,
7) w § 52:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Ze starostą, wicestarostą oraz członkami zarządu wybranymi spoza składu rady nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „W przypadku dokonania wyboru pozostałych członków zarządu spośród składu rady stosunek pracy może być nawiązany tylko z jedną z tych osób wskazaną przez radę na wniosek starosty”,
c) dotychczasowy ust. 5 otrzymuje numerację „6”,
8) w § 60 skreśla się pkt 3 oraz pkt 5, a pkt 4 otrzymuje numerację „3”,
9) w § 64:
a) w ust. 1 wyrazy: „do 31 marca” zastępuje się wyrazami: „do 20 marca”,
b) w ust. 2 wyrazy: „do dnia 15 kwietnia” zastępuje się wyrazami: „do 5 kwietnia”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Przewodniczący Rady niezwłocznie przesyła opinię oraz wniosek, o których mowa w ust. 2, do regionalnej izby obrachunkowej”,
10) w § 65 dotychczasowy zapis oznacza się jako ust. 1, dodaje się ustęp 2 w brzmieniu: „2.Uchwałę w sprawie absolutorium rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady ”,
11) w § 66 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „8) zarządzenia starosty”.


§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do ogłoszenia w terminie 2 miesięcy tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego wprowadzone dotychczas zmiany.


§ 3

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 15.07.2008 r., godz. 11.56
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 09.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 09.19Małgorzata JeznachEdycja strony
02.05.2013 r., godz. 09.18Małgorzata JeznachEdycja strony
15.07.2008 r., godz. 11.56Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5191 razy.