Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IV-30/03

w sprawie: zasad całkowitego lub częściowego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Równem.
Uchwała Nr IV-30/03
Rady Powiatu Wołominskiego
z dnia 26.02.2003 r.


w sprawie zasad całkowitego lub częściowego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Równem.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz 1592 z poźn. zm.) w zw. z art 33k ust. 7 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz 414 z późn. zm.) ustala się następujące zasady:


§ 1

Na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, mogą być oni zwolnieni całkowicie lub częściowo z opłat za pobyt dziecka w Domu Dziecka w Równem.


§ 2

Całkowicie zwolnione od opłat mogą być osoby samotnie gospodarujące lub będące w rodzinie, których miesięczny dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.


§ 3

Całkowicie lub częściowo zwolnione od opłat mogą być osoby ponoszące również opłaty za innego członka rodziny przebywającego w domu pomocy społecznej lub w placówce opiekuńczo - wychowawczej bądź rehabilitacyjnej oraz osoby w ciąży lub samotnie wychowujące dzieci.


§ 4

Całkowicie lub częściowo zwolnione od opłat mogą być także osoby ze względu na następujące okoliczności:
- długotrwające pozostawanie bez pracy w chwili wydania decyzji,
- długotrwałą chorobę,
- niepełnosprawność,
- zdarzenia losowe,
- inne uzasadnione przyczyny.


§ 5

Maksymalny zakres zwolnienia z opłat zgodnie z § 3 i § 4 wyrażony w procentach jest uzależniony od wysokości dochodu przekraczającego ustawowe kryterium dochodowe na osobę w rodzinie.

Dochód przekraczający kryterium dochodowe (art. 4 ustawy o pomocy społecznej) Procentowy zakres zwolnienia z opłaty 100% - 105% do - 150% do - 200% do - 250% do - 300% do - 350% do - 400% do - 500% powyżej 500% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 20.06.2003 r., godz. 13.40
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 20.06.2003 r., godz. 13.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.06.2003 r., godz. 13.40Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3114 razy.