Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVIII-332/06

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powiatu wołomińskiego.
Uchwała Nr XXXVIII-332/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 3 października 2006 r.


w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powiatu wołomińskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 20 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.), na wniosek dyrektorów jednostek organizacyjnych uchwala, co następuje:§ 1

Ustala się wartość jednego punktu, stanowiącego podstawę naliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, w wysokości 4 zł. (słownie: cztery złote).§ 2

Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w wysokości:
1. 620 zł. (słownie: sześćset dwadzieścia złotych) - dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie,
2. 620 zł. (słownie: sześćset dwadzieścia złotych) - dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zielonce,
3. 1100 zł. (słownie: tysiąc sto złotych) - dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,
4. 950 zł. (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych) - dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie,
5. 770 zł. (słownie: siedemset siedemdziesiąt złotych) - dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach niepedagogicznych w Domu Dziecka w Równem.§ 3

Tracą moc uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego: Nr XXXV – 259/2002 i Nr XXXV – 260/2002 z dnia 11.06.2002 r., Nr XXXVII – 283/2002, Nr XXXVII – 284/2002, Nr XXXVII- 287/2002, Nr XXXVII – 288/2002 z dnia 10.09.2002 r.§ 4

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powiatu Wołomińskiego.§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych prowadzonych przez powiat wołomiński złożyli wnioski o zmianę stawek wynagrodzenia pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.), argumentując to w sposób następujący:
1. stawki te nie były zmieniane od 2002 r.,
2. pracownicy jednostek prawie we wszystkich przypadkach są w górnych „widełkach” kwoty wynagrodzenia w odpowiedniej dla nich kategorii zaszeregowania i nie ma możliwości podniesienia wynagrodzenia nawet o wskaźnik inflacji;
3. obecny stan uniemożliwia także jakikolwiek zmiany płac wynikające z podnoszenia przez pracowników umiejętności zawodowych. W minionych czterech latach wielu pracowników jednostek podnosiło swoje kwalifikacje, m. in. Kończąc studia kierunkowe;
4. podniesienie stawek najniższego wynagrodzenia oraz wartości punktu nie pociągnie za sobą zmian
w budżetach jednostek.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2006 r., godz. 13.29
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2006 r., godz. 13.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.10.2006 r., godz. 13.29Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2036 razy.