Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Załącznik Nr 2

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Wołomiński oraz Miasto Marki w roku szkolnym 2006/2007.
Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XXXVI-306/06
z dnia 13 czerwca 2006 r.
Rady Powiatu WołomińskiegoREGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Wołomiński oraz Miasto Marki w roku szkolnym 2006/2007


Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński oraz Miasto Marki w roku szkolnym 2006/2007, na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


I. Postanowienia ogólne


§ 1

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) „obszary wiejskie” – tereny położone poza granicami administracyjnymi miast, miasta do 5 tys. mieszkańców, miasta do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą,
2) „trudna sytuacja materialna” – definicja sytuacji rodziny o dochodzie w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. 03 Nr 228,
poz. 2255 z późn. zm./ z uwzględnieniem progu dochodu w przeliczeniu na osobę określonym dla danego województwa w Ramowym Planie Realizacji Działania przez Beneficjenta Końcowego/ Instytucję Wdrażającą,
3) „szkoła” – szkołę ponadgimnazjalną kończącą się maturą prowadzoną przez Powiat Wołomiński oraz Miasto Marki z wyłączeniem szkół dla dorosłych.


§ 2

1. W celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniom z terenów wiejskich przyznawane będą stypendia na podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole średniej kończącej się maturą.
2. Stypendia przyznawane są przez Szkolną Komisję Stypendialną, zwaną dalej „Komisją” na wniosek ucznia i jego rodziców lub prawnych opiekunów.
3. Szkolna Komisja Stypendialna tworzy listę stypendystów oraz listę rezerwową, które zatwierdza dyrektor szkoły.
4. Komisję, na okres roku szkolnego, powołuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej i rady szkoły.
5. W posiedzeniach Komisji uczestniczy odpowiednio przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołomińskiego
lub przedstawiciel Burmistrza Marek oraz może uczestniczyć odpowiednio przedstawiciel Rady
Powiatu Wołomińskiego lub Rady Miasta Marki.II. Zasady i warunki przyznawania stypendium


§ 3

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają następujące kryteria:
1) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem dojrzałości / maturą, z wyłączeniem szkół dla dorosłych,
2) rozpoczynają lub kontynuują naukę w dwuletnich, uzupełniających liceach ogólnokształcących lub trzyletnich technikach uzupełniających, z wyłączeniem szkół dla dorosłych,
3) posiadają stałe zameldowanie na wsi lub w miejscowości do 5.000 mieszkańców lub
w miejscowości do 20.000 mieszkańców, w których nie ma publicznych szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą,
4) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, których miesięczny dochód w roku 2005 na osobę w rodzinie nie przekroczył progu ustalonego w Ramowym Planie Realizacji Działania dla województwa mazowieckiego.
2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w pkt 1, będzie większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie z zachowaniem warunku o dochodzie na osobę w rodzinie nie wyższym niż kwota ustalona w Ramowym Planie Realizacji Działania dla województwa mazowieckiego.
3. Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż od września do czerwca danego roku szkolnego.
4. Wypłaty i rozliczenia stypendiów dokonuje szkoła.
5. Stypendia mogą być przekazywane w formie finansowej wraz z zaświadczeniem o uczestnictwie w zajęciach szkolnych lub rzeczowej.
6. Decyzję o wyborze formy stypendium podejmuje wnioskodawca.


III. Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych


§ 4

1. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium jest:
a) złożenie wniosku o przyznanie stypendium według wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do Regulaminu,
b) dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, udokumentowanego odpowiednimi zaświadczeniami
o dochodach,
c) dołączenie potwierdzenia miejsca zameldowania.
2. Wniosek składa się w sekretariacie szkoły w terminie ustalonym przez szkołę.
3. Szkoła sprawdza i odpowiada za prawidłowość złożonych wniosków.
4. Szkolna Komisja Stypendialna rozpatruje wnioski, przyznaje stypendium oraz tworzy listę
stypendystów, którą zatwierdza dyrektor szkoły.
5. Szkoła zawiadamia rodziców lub opiekunów prawnych ucznia o przyznaniu stypendium poprzez
dostarczenie zawiadomienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu.
6. Dyrektor szkoły podpisuje z rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia Umowę przekazywania
stypendium w roku szkolnym 2006/2007, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu.


IV. Wypłata stypendium


§ 5

1. Roczna kwota stypendium nie może przekroczyć kwoty określonej w Ramowym Planie Realizacji Działania dla województwa mazowieckiego.
2. Stypendium wypłacane jest maksymalnie w 10 ratach i proporcjonalnie średnio 150 zł w skali miesiąca.
3. Szkolna Komisja Stypendialna ma prawo zróżnicować wysokość udzielonego stypendium z zachowaniem warunków określonych w § 3 ust 2.
4. Stypendium przekazywane będzie w formie:
a)finansowej wraz z zaświadczeniem o uczestnictwie w zajęciach szkolnych lub
b)rzeczowej
5. Stypendium zostanie wypłacone po uzyskaniu przez Powiat Wołomiński środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.2. Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.
6. Warunkiem wypłacenia stypendium (w przypadku wybrania formy finansowej wraz z zaświadczeniem
o uczestnictwie w zajęciach szkolnych) będzie dostarczenie:
a) zaświadczeń o uczestnictwie ucznia w zajęciach szkolnych podpisanych przez dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną, składanych w czterech egzemplarzach:
- na koniec listopada 2006 roku ( za miesiące wrzesień, październik, listopad),
- na koniec stycznia 2007 roku ( za miesiące grudzień, styczeń),
- na koniec kwietnia 2007 roku ( za miesiące luty, marzec, kwiecień),
- na koniec czerwca 2007 roku ( za miesiące maj, czerwiec) – (nie dotyczy maturzystów).

Wzory zaświadczeń stanowią załączniki Nr 5 i Nr 6 do Regulaminu.

b) pisemnego oświadczenia o wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne, podpisywanego przez ucznia/osobę podpisującą w imieniu ucznia Umowę przekazywania stypendium w roku szkolnym 2006/2007.
c) poświadczonej kserokopii świadectwa ukończenia klasy/świadectwa maturalnego.


V. Postanowienia końcowe


§ 6

1. Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy stypendysta:
1) przerwał naukę w szkole,
2) został skreślony z listy uczniów,
3) przestał spełniać kryteria wymienione w rozdziale II, § 3, pkt 1,
4) przekroczył limit godzin nieusprawiedliwionych tj. opuścił więcej niż 10% ogólnej liczby godzin obowiązkowych realizowanych w ciągu miesiąca.
2. Stypendysta w ciągu 7 dni zawiadamia szkołę o wystąpieniu zdarzeń wymienionych w pkt 1.
3. W przypadkach wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w ust.1 pkt 1-3 stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych rat stypendium na konto wskazaneprzez Starostwo Powiatu Wołomińskiego.
4. Szkoła jest odpowiedzialna za rekrutację stypendystów, prowadzenie bieżącego zestawienia godzin nieusprawiedliwionych, rozliczenie otrzymanych środków, monitoring projektu oraz przechowywanie dokumentacji związanej z programem.
5. Stypendia przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Podstrony:
 • Załącznik nr 1
  Wniosek o przyznanie stypendium w ramach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez Programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Załącznik nr 2
  Oświadczenie o dochodach ucznia i członków jego rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, uzyskanych w roku 2005.
 • Załącznik nr 3
  Zawiadomienie o Przyznaniu Stypendium.
 • Załącznik nr 4
  Umowa przekazywania stypendium w roku szkolnym 2006/2007.
 • Załącznik nr 5
  Zaświadczenie.
 • Załącznik nr 6
  Zaświadczenie.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 11.27
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 11.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.06.2006 r., godz. 11.27Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1851 razy.