Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Załącznik nr 4

Statut Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Wołominie.
Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr XXXVI-295/06
z dnia 13 czerwca 2006 r.STATUT RODZINNEGO DOMU DZIECKA NR 1 W WOŁOMINIE


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:
– ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.);
– ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.);
– Uchwały Nr XX-164/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie: powołania publicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego zwanej Rodzinnym Domem Dziecka nr 1 w Wołominie.


§ 2

1. Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wołominie, zwany dalej Rodzinnym Domem, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Powiatu Wołomińskiego.
2. Rodzinny Dom nie posiada osobowości prawnej.


§ 3

1. Rodzinny Dom jest całodobową publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego.
2. Rodzinny Dom, realizując zadania Powiatu Wołomińskiego, zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców w warunkach naturalnego środowiska rodzinnego.

§ 4

1. Podmiotem prowadzącym Rodzinny Dom jest Powiat Wołomiński.
2. Nadzór, w tym pedagogiczny, nad Rodzinnym Domem sprawuje Wojewoda Mazowiecki.


§ 5

1. Siedzibą Rodzinnego Domu jest miasto Wołomin, ul. Geodetów 73.
2. Terenem działania Rodzinnego Domu jest obszar Powiatu Wołomińskiego.§ 6

1. Rodzinny Dom podlega wpisowi do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego.
2. Zasady kwalifikowania i kierowania oraz odpłatności za pobyt dzieci w Rodzinnym Domu regulują stosowne przepisy prawa.
3. Powiat Wołomiński w porozumieniu z Dyrektorem Rodzinnego Domu kieruje dzieci do Rodzinnego Domu. Skierowanie wydaje Starosta Powiatu Wołomińskiego lub z jego upoważnienia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.


ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA


§ 7

1. Rodzinny Dom zapewnia dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia, w szczególności:
1) zapewnia wychowankom rodzinną atmosferę i właściwe warunki rozwoju;
2) tworzy jedną, wielodzietną rodzinę dla dzieci, którym nie znaleziono rodziny zastępczej lub przysposabiającej;
3) wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się;
4) umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu;
5) zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych;
6) ustala zasady kontaktów dziecka z rodzicami w porozumieniu z sądem, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym;
7) wyrabia nawyki pracy, kultury osobistej, samodzielności oraz umiejętności współżycia w społeczeństwie.
2. Rodzinny Dom sprawuje opiekę nad powierzonymi dziećmi nie naruszając uprawnień innych osób, głównie rodziców, wynikających z prawa rodzinnego.


ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE


§ 8

1. Rodzinnym Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, pełniący także funkcję wychowawcy. W razie jego nieobecności Rodzinnym Domem kieruje osoba wyznaczona przez podmiot prowadzący, w uzgodnieniu z Dyrektorem.
2. Dyrektora Rodzinnego Domu zatrudnia Zarząd Powiatu Wołomińskiego po zasięgnięciu opinii Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.
3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Rodzinnego Domu dokonuje Starosta Powiatu Wołomińskiego.
4. Dyrektor Rodzinnego Domu wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Rodzinnym Domu.§ 9

Dyrektor Rodzinnego Domu jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz do dokonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Rodzinnego Domu, mających na celu realizację zadań statutowych Rodzinnego Domu, wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków.


§ 10

Dyrektor Domu składa Zarządowi Powiatu Wołomińskiego coroczne sprawozdanie z działalności Domu oraz określa potrzeby w tym zakresie.§ 11

1. Rodzinny Dom jest placówką koedukacyjną, obejmującą opieką od 4 do 8 wychowanków.
2. Okresowej oceny sytuacji wychowanka dokonuje Dyrektor Rodzinnego Domu w porozumieniu z właściwym ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym.
3. Rodzinny Dom realizuje z wychowankiem indywidualny plan pracy. W sporządzaniu indywidualnego planu pracy Dyrektora Rodzinnego Domu wspiera ośrodek adopcyjno-opiekuńczy.
4. W Rodzinnym Domu wychowawca może łączyć funkcje administracyjne i obsługi.


§ 12

1. W miarę usamodzielniania wychowanków Rodzinnego Domu, ich liczba uzupełniana jest z zachowaniem zasady, aby najmłodszy z nich uzyskał samodzielność wraz z osiągnięciem praw emerytalnych przez wychowawcę.
2. W okresie dwóch ostatnich lat funkcjonowania Rodzinnego Domu przed zamierzonym rozwiązaniem placówki z powodu przejścia wychowawcy na emeryturę, do Rodzinnego Domu nie kieruje się nowych wychowanków. Liczba wychowanków może być w tym przypadku mniejsza niż 3.


§ 13

Szczegółową organizację Rodzinnego Domu, a także specyfikę i zakres sprawowanej opieki określa Regulamin Organizacyjny. Regulamin opracowuje Dyrektor Rodzinnego Domu w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.


§ 14

1. Starosta Powiatu Wołomińskiego, przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, sprawuje nadzór nad działalnością Rodzinnego Domu.
2. Zakres nadzoru, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
1) koordynację zadań realizowanych przez Rodzinny Dom,
2) opiniowanie i kontrolę realizacji zadań statutowych,
3) konsultowanie i opiniowanie rocznych, wieloletnich planów rzeczowo – finansowych,
4) nadzór nad prowadzeniem przez Rodzinny Dom spraw gospodarczych i finansowych,
5) opiniowanie statutu i regulaminów.
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie zapewnia Rodzinnemu Domowi obsługę pod względem administracyjnym i finansowo-księgowym, w szczególności przez:
1) prowadzenie spraw finansowo-księgowych i administracyjno-gospodarczych,
2) planowanie, realizowanie i obsługa pod względem techniczno-finansowym remontów,
3) prowadzenie pełnej obsługi w zakresie spraw pracowniczych i socjalnych.


ROZDZIAŁ IV
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA


§ 15

1. Rodzinny Dom jest jednostką budżetową Powiatu Wołomińskiego.
2. Gospodarka finansowa Rodzinnego Domu prowadzona jest według zasad określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

§16

1. Wyposażenie Rodzinnego Domu stanowi własność Powiatu Wołomińskiego.
2. Budynek mieszkalny przy ul. Geodetów 73 w Wołominie, w którym mieści się siedziba Rodzinnego Dom, stanowi własność małżonków państwa Elżbiety i Bohdana Denysenko.


§ 17

Podstawę gospodarki finansowej Rodzinnego Domu stanowi roczny plan finansowy sporządzany przez Dyrektora Rodzinnego Domu, zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego.


ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 18

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.


§ 19

Zmiany niniejszego Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 10.53
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 10.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.06.2006 r., godz. 10.53Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1625 razy.