Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Załącznik nr 3

Statut Domu Dziecka w Równem.
Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr XXXVI-295/06
z dnia 13 czerwca 2006 r.STATUT DOMU DZIECKA W RÓWNEM


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Dom Dziecka w Równem działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:
– ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.);
– ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.);
– ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
– ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.).


§ 2

1. Dom Dziecka w Równem, zwany dalej Domem Dziecka, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Powiatu Wołomińskiego.
2. Dom Dziecka nie posiada osobowości prawnej.


§ 3

1. Dom Dziecka jest całodobową publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego.
2. Dom Dziecka, realizując zadania Powiatu Wołomińskiego, zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.


§ 4

1. Podmiotem prowadzącym Dom Dziecka jest Powiat Wołomiński.
2. Nadzór, w tym pedagogiczny, nad Domem Dziecka sprawuje Wojewoda Mazowiecki.


§ 5

1. Siedzibą Domu Dziecka jest miejscowość Równe 78, 05-282 Strachówka.
2. Terenem działania Domu Dziecka jest obszar Powiatu Wołomińskiego. W przypadku posiadania wolnych miejsc do Domu Dziecka mogą być kierowane dzieci spoza obszaru Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

1. Dom Dziecka podlega wpisowi do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego.
2. Zasady kwalifikowania i kierowania oraz odpłatności za pobyt dzieci w Domu Dziecka regulują stosowne przepisy prawa.
3. Powiat Wołomiński w porozumieniu z Dyrektorem Domu Dziecka kieruje dzieci do Domu Dziecka. Skierowanie wydaje Starosta Powiatu Wołomińskiego lub z jego upoważnienia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.


ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA


§ 7

Dom Dziecka zapewnia dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia, w szczególności:
1) zapewnia zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym - odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne;
2) zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych;
3) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej;
4) pracuje z rodziną dziecka;
5) zapewnia właściwy proces wychowawczy dostosowany do wieku i możliwości dziecka w oparciu o indywidualny plan pracy;
6) zapewnia odpowiednie warunki lokalowe;
7) organizuje dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki w środowisku, grupy usamodzielniające oraz kontakt z rodzinami zaprzyjaźnionymi.


§ 8

1. Dom Dziecka realizuje pracę z rodziną dziecka udzielając jej pomocy pedagogicznej, wsparcia, porad, uwag, zasad wychowania, zasad pielęgnacyjnych i innych niezbędnych do nabycia zdolności funkcjonowania w społeczeństwie.
2. Dom Dziecka umożliwia kontakty rodziców oraz innych członków rodzin z dzieckiem w celu podtrzymania więzi rodzinnej (emocjonalnej i uczuciowej), udzielając istotnych informacji na temat jego rozwoju, osiągnięć dydaktycznych oraz niepowodzeń i problemów wychowawczych.


ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE


§ 9

1. Domem Dziecka kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
2. Dyrektora Domu Dziecka zatrudnia Zarząd Powiatu Wołomińskiego po zasięgnięciu opinii Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.
3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Domu Dziecka dokonuje Starosta Powiatu Wołomińskiego.
4. Dyrektor Domu Dziecka wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Domu Dziecka.


§ 10

1. Dyrektor Domu Dziecka jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz do dokonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Domu Dziecka, mających na celu realizację zadań statutowych Domu Dziecka, wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków.
2. Dyrektor Domu Dziecka jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji dla realizacji zadań statutowych.


§ 11

Dyrektor Domu Dziecka składa Zarządowi Wołomińskiego coroczne sprawozdanie z działalności Domu Dziecka oraz określa potrzeby w tym zakresie.


§ 12

1. Dyrektor kieruje pracami Domu Dziecka przy pomocy podległych mu pracowników oraz stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.
2. Funkcjonowanie Domu Dziecka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.
3. Szczegółową organizację Domu Dziecka, a także specyfikę i zakres sprawowanej opieki określa Regulamin Organizacyjny. Regulamin opracowuje Dyrektor Domu Dziecka w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.


§ 13

1. Starosta Powiatu Wołomińskiego, przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, sprawuje nadzór nad działalnością Domu Dziecka.
2. Zakres nadzoru, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
1) koordynację zadań realizowanych przez Dom Dziecka,
2) opiniowanie i kontrolę realizacji zadań statutowych,
3) konsultowanie i opiniowanie rocznych, wieloletnich planów rzeczowo – finansowych,
4) inicjowanie analiz umożliwiających wnioskowanie o umieszczenie zadań w planach finansowych,
5) opiniowanie statutu i regulaminów,


§ 14

Dom Dziecka we własnym zakresie, przy pomocy zatrudnionych pracowników, prowadzi obsługę spraw kadrowych, pracowniczych, socjalnych oraz finansowo-księgowych.


ROZDZIAŁ IV
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA


§ 15

1. Dom Dziecka jest jednostką budżetową Powiatu Wołomińskiego.
2. Gospodarka finansowa Domu Dziecka prowadzona jest według zasad określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).


§ 16

Mienie Domu Dziecka stanowi własność Powiatu Wołomińskiego i zostało powierzone Domowi Dziecka we władanie zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).


§ 17

Podstawę gospodarki finansowej Domu Dziecka stanowi roczny plan finansowy sporządzany przez Dyrektora Domu Dziecka, zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego.


ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 18

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.


§ 19

Zmiany niniejszego Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 10.49
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 10.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.06.2006 r., godz. 10.49Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2256 razy.