Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXV-284/06

w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zaciągnięcia zobowiązań zabezpieczających prawidłową realizację umowy o dofinansowanie projektu „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie w ramach Priorytetu 3 działanie 3.5 poddziałanie 3.5.1.
Uchwała Nr XXXV-284/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 kwietnia 2006 r.


w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zaciągnięcia zobowiązań zabezpieczających prawidłową realizację umowy o dofinansowanie projektu „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych
w Wołominie w ramach Priorytetu 3 działanie 3.5 poddziałanie 3.5.1.

Na podstawie art. 12 pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2001 Nr 142 poz 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego, uchwala
co następuje:


§ 1

Upoważnia się Zarząd Powiatu do wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy zawieranej z Wojewodą Mazowieckim o dofinansowanie Projektu ”Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie” w ramach programów ZPORR Priorytet 3, działanie 3.5 poddziałanie 3.5.1. w formie weksla in blanco bez protestu, który Wojewoda będzie miał prawo wypełnić na sumę należności wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych na łączną kwotę 2.358.578,19 zł.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie

Zarząd Powiatu występuje do Rady o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań zabezpieczających prawidłową realizację umowy zawieranej z Wojewodą o dofinansowanie inwestycji w formie weksla in blanco bez protestu na kwotę 2.358.578,19 zł. Kwota zabezpieczenia składa się:
a) z należności głównej stanowiącej udział funduszy strukturalnych w wysokości 1.321.332,34 zł,
b) z należności głównej stanowiącej udział budżetu Państwa w wysokości 176.177.65 zł,
c) z kwoty odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych na okres 5 lat w wysokości 861.068,20 zł.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 09.05.2006 r., godz. 11.13
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 09.05.2006 r., godz. 11.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.05.2006 r., godz. 11.13Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1998 razy.