Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXV-283/06

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rok 2006.
Uchwała Nr XXXV-283/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 kwietnia 2006 r.


w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rok 2006.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz 1592 z późn. zm.) w związku z art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 83 i 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U Nr 249 poz. 2104 z późn. zm) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w banku wybranym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm) do kwoty 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych).


§ 2

1. Zaciągnięty kredyt postanawia się przeznaczyć na sfinansowanie:
a. Wydatków inwestycyjnych związanych z budownictwem drogowym do kwoty 584.350 zł
b. Spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych do kwoty 1.415.650 zł
2. Wydatki i rozchody budżetu o których mowa w pkt.1 są ujęte w budżecie Powiatu na rok 2006.


§ 3

Prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z jej oprocentowaniem stanowi weksel własny in blanco.


§ 4

1) Spłata kredytu nastąpi w latach 2007-2011.
2) Źródłem pokrycia spłaty kredytu będą dochody własne Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu występuje do Rady o wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty
2 mln zł. Zaciągany kredyt będzie przeznaczony na finansowanie wydatków inwestycyjnych związanych
z budownictwem drogowym do kwoty 584.350 zł oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek do kwoty 1.415.650 zł. Zmiana ustawy o finansach publicznych wprowadziła inny sposób liczenia deficytu budżetu oraz zlikwidowała możliwość zabezpieczenia w planie dochodów kwoty na rozchody budżetu, stąd pojawia się inna konstrukcja uchwały o zaciąganiu kredytów.

Planowane zadłużenie na:
1) dzień 31.12.06 r. wyniesie 17.343.564 zł co stanowi 25,2 % planu dochodów.
2) dzień 31.12.07 r. wyniesie 14.469.606 zł co stanowi 21,4 % planu dochodów.
3) dzień 31.12.08 r. wyniesie 11.227.828 zł co stanowi 16,4 % planu dochodów.
4) dzień 31.12.09 r. wyniesie 8.111.633 zł co stanowi 11,7 % planu dochodów .
5) dzień 31.12.10 r. wyniesie 4.980.907 zł co stanowi 7,1 % planu dochodów.
6) dzień 31.12.11 r. wyniesie 2.400.000 zł co stanowi 3,2 % planu dochodów .


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 09.05.2006 r., godz. 11.11
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 09.05.2006 r., godz. 11.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.05.2006 r., godz. 11.11Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2072 razy.