Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIII-271/06

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana S. W. z dnia 20 czerwca 2005 r. na starostę powiatu wołomińskiego
Uchwała Nr XXXIII-271/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 stycznia 2006 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana S. W. z dnia 20 czerwca 2005 r. na starostę powiatu wołomińskiego.


Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIV-188/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie powołania Komisji do Rozpatrywania Skarg i Wniosków, uchwala się, co następuje:


§ 1

Rada Powiatu Wołomińskiego uznaje skargę Pana S. W. z dnia 20 czerwca 2005 r. za bezzasadną, z powodów wskazanych w uzasadnieniu.


§ 2

Odpis uchwały należy przesłać skarżącemu, na adres wskazany w skardze.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.
Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXXIII-271/06
z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana S. W. z dnia 20 czerwca 2005 r. na starostę powiatu wołomińskiego Pan S. W., rzeczoną skargę z dnia 20 czerwca 2005 r. złożył 2 czerwca 2005 r. w delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Mińsku Mazowieckim, który to, zgodnie z właściwością, postanowieniem z dnia 28 czerwca 2005 r. przekazał ją do Rady Powiatu Wołomińskiego. Do Starostwa trafiła ona 7 lipca 2005 r., gdzie została błędnie zadekretowana przez panią sekretarz do Wydziału Ochrony Środowiska. Tam też podjęto działania, o których będzie mowa niżej. Kolejno, pismem z 29 listopada 2005 r., rzeczona skarga trafiła do Biura Rady 30 listopada 2005 r., gdzie po dekretacji przewodniczącego Rady w dniu 19 grudnia 2005 r. trafiła do komisji pod sam koniec 2005 roku.

Komisja podjęła szereg działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności i zarzutów, o których mowa w skardze. Na posiedzenie komisji zaprosiła skarżącego, osoby obwiniane w skardze, jak również naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska.

Z postępowania wyjaśniającego wynika, iż skarżący pierwotną skargę w sprawie uciążliwości działalności gospodarczej na posesji małżeństwa G. złożył w tut. Starostwie 4 maja 2005 r. Wynikiem tej skargi byłą kontrola przeprowadzona na posesji obwinionych przez pracowników tut. WOŚ w dniu 23 maja 2005 r., po czym stosowne pismo wyjaśniające zostało wystosowane z dniem 1 czerwca 2005 r., podpisane przez naczelnika WOŚ, z upoważnienia starosty. Niniejsze pismo nie usatysfakcjonowało skarżącego, stąd wystosował w tej sprawie rzeczoną skargę na starostę powiatu wołomińskiego.

Komisja na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2006 r., przy udziale stron, jak również po analizie zgromadzonej dokumentacji, uznała, iż pomimo faktu błędnej i bardzo wydłużonej drogi przepływu korespondencji i zawinienia urzędników, skarga nie znajduje uzasadnienia, gdyż starosta i jego służby podjęły stosowne działania zmierzające do wyjaśnienia sprawy w okresie, jaki miał miejsce pomiędzy pierwszą, a drugą skargą. Takie działania podjął również po uzyskaniu skargi z dnia 20 czerwca 2005 r., choć winne być one podjęte przez Radę. Starosta pismem z dnia 12 lipca 2005 r. wystąpił do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z prośbą o przeprowadzenie kolejnej kontroli w przedmiotowym zakładzie. Ustalenia WIOŚ również nie potwierdziły stawianych w skardze zarzutów.

Jednocześnie komisja zauważa, iż zarzuty dot. uciążliwości hałasem nie muszą być całkiem bezzasadne i powinny w tej mierze nastąpić kolejne kontrole, zwłaszcza w okresie wiosennym i letnim, kiedy może dochodzić do prac poza miejscem wyznaczonym tzn. warsztatem.

Reasumując powyższe, w tym zastrzeżenia i uwagi, komisja uznała skargę za bezzasadną.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 09.02.2006 r., godz. 11.57
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 09.02.2006 r., godz. 11.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.02.2006 r., godz. 11.57Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1966 razy.