Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXII-266/05

w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2005 r.
Uchwała Nr XXXII-266/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 grudnia 2005 r.


w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2005 roku


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się plan wydatków w 2005 r. na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych według wysokości określonych w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Środki na realizację zadań określonych w załączniku do niniejszej uchwały będą przekazywane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wyodrębniony rachunek bankowy.


§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXX–247/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 października 2005 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2005 roku.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 12.01.2006 r., godz. 14.19
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 12.01.2006 r., godz. 14.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.01.2006 r., godz. 14.19Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3122 razy.