Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXII-262/05

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu na 2006 rok
Uchwała Nr XXXII-262/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 grudnia 2005 r.


w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu na 2006 rok


Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” i „e” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 109, 110, 116, 122, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

1. Ustala się dochody Powiatu ogółem w wysokości 67.080.631 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
• dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
w wysokości 6.442.393 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
3. Ustala się plan dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1b.


§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem w wysokości 70.720.331 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
• wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi w wysokości 6.442.393 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
• wydatki związane z realizacją zadań powierzonych wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.514.048zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b.


§ 3

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3.639.700 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.


§ 4

1. Ustala się przychody budżetu z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów wysokości 6.239.100 zł, w tym:
a) planowane do zaciągnięcia kredyty w bankach krajowych do wysokości 4.000.000 zł.,
b) planowana do zaciągnięcia pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.219.100 zł.,
c) pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu „Remont i modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych” do kwoty 1.000.000 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.599.400 zł które obejmują:
a) spłaty zaciągniętych kredytów 1.925.499 zł.
b) spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty 673.901 zł.


§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową przeznaczoną na finansowanie zadań oświatowych
w wysokości 150.000 zł.
3. Tworzy się rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej
w wysokości 150.000 zł.


§ 6

1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2006 w wysokości 8.544.100 zł oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 – 2008 w wysokości 22.930.000 zł. zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 3a.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3b.]


§ 7

Ustala się plan na zadania realizowane przez instytucje kultury oraz inne jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.


§ 8

1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2006 zgodnie z załącznikiem Nr 6.


§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków:
- gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8.


§ 10

W planie wydatków budżetu określa się kwoty:
1. dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania oświatowe zgodnie z załącznikiem Nr 9,
2. dotacji przeznaczonych na realizację w roku 2006 Programów Powiatu Wołomińskiego w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie zgodnie z załącznikiem Nr 10.


§ 11

Prognozę długu powiatu na dzień 31.12.2006 r. i lata następne stanowi załącznik Nr 9.


§ 12

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru do wysokości 1.000.000zł.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi Powiatu.


§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 14

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
2. Niniejsza uchwała budżetowa podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 12.01.2006 r., godz. 13.45
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 12.01.2006 r., godz. 13.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.01.2006 r., godz. 13.45Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 6397 razy.