Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXII-260/05

z dnia 29.12.2005r.
Uchwała Nr XXXII-260/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 grudnia 2005 r.w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2005.


Na podstawie art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z nóź. Zm.), decyzji wojewody Nr 206, 311, 313 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.10.05 r. oraz porozumienia z Gminą Kobyłka w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze Kobyłka – Zielonka, porozumienia z gminą Wołomin dofinansowanie kosztów przebudowy skrzyżowań w ul. Armii Krajowej, porozumienia z Gminą Kobyłka na rozbudowę ronda na skrzyżowaniu ul. Załuskiego i Armii Krajowej, porozumienia z Gminą Dąbrówka na dofinansowanie zakupów sprzętu i modernizacji oddziałów szpitalnych w SZPZOZ – Rada Powiatu uchwała co następuje:


§ 1

Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę 433.448 zł

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
- § 2710 - 120.000 zł
- § 6300 - 233.220 zł
- § 6439 - 41.428 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP - § 0960 - 1.500 zł
- § 2710 - 25.000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - § 0960 - 2.300 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne - § 6300 - 10.000 zł


§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 433.448 zł
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - § 4210 - 120.000 zł
- § 6050-9 - 150.000 zł
- § 6050-15 - 83.220 zł
- § 6059-4 - 21.735 zł
- § 6059-5 - 14.428 zł
- § 6059-6 - 5.265 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP - § 4210-2 - 26.500 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - § 4240-2 - 2.300 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne - § 6220 - 10.000 zł


§ 3

Wprowadza się przychody i wydatki dochodów własnych komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie w wysokości 2.000 zł


§ 4

1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.2005 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2005 dotyczący Planu zadań inwestycyjnych rocznych na 2005 i kończonych w roku 2005 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.2005 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2005 dotyczący Nakładów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.2005 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2005 dotyczący Planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego w 2005 roku
otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.2005 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2005 dotyczący Planu na zadania realizowane przez instytucje kultury oraz inne jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 12.01.2006 r., godz. 13.18
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 12.01.2006 r., godz. 13.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.01.2006 r., godz. 13.18Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3259 razy.