Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXI-258/05

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na finansowanie zadania Termomodernizacji budynku głównego Szpitala Powiatowego w Wołominie.
Uchwała Nr XXXI-258/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na finansowanie zadania Termomodernizacji budynku głównego Szpitala Powiatowego w WołominieNa podstawie art. 12 pkt. 8 lit c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 48 i 49 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1

1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 1.539.100 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto złotych) w dwóch transzach:
- w 2005 - 300.000
- w 2006 - 1.239.000
2. Zaciągniętą pożyczkę przeznacza się na sfinansowanie zadania p.n. Termomodernizacja budynku głównego Szpitala powiatowego w Wołominie ujętego w wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu na lata 2005-2007.


§ 2

Prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z oprocentowaniem stanowi weksel własny
„in blanco” opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z notarialnym oświadczeniem
o poddaniu się rygorowi egzekucji w myśl art. 777 pkt 5 kpc.


§ 3

1. Pożyczka zostanie spłacona do końca 2009 r.
2. Spłata zaciągniętej pożyczki wraz z odsetkami nastąpi w latach 2006-2009 ze środków budżetu Powiatu z pozycji udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. W corocznych budżetach Powiatu zostaną zabezpieczone środki na spłatę rat kapitałowych i odsetkowych od zaciągniętej pożyczki.


§ 4

Ustala się karencję nie dłuższą niż 12 miesięcy licząc od daty postanowienia przez NFOŚiGW środków do dyspozycji Powiatu.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Uzasadnienie:
Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady Powiatu o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 1.539.100 zł.
W związku z odmową udzielenia pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zarząd zwrócił się z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Oprocentowanie pożyczki wyniesie 0,3 stopy redyskonta weksli nie mniej niż 3% w stosunku rocznym. Pożyczka jest umarzalna do 15% wypłaconej kwoty.

Planowane zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji na dzień:
1. 31.12.05 wyniesie 16.230.911zł co stanowi 23,2% planowanych dochodów.
2. 31.12.06 wyniesie 14.870.611 zł co stanowi 22.5% planowanych dochodów.
4. 31.12.07 wyniesie 12.064.778 zł co stanowi 18,1% planowanych dochodów.
5. 31.12.08 wyniesie 9.635.910 zł co stanowi 14.3% planowanych dochodów.
6. 31.12.09 wyniesie 7.035.910 zł co stanowi 10,4% planowanych dochodów.

W ramach pożyczki planuje się ocieplenie ścian wełną mineralną z wykonaniem elewacji (powierzchnia około 1600 m²) oraz docieplenie stropodachu. W ramach docieplenia zostaną wymienione wszystkie podokienniki zewnętrzne, rury spustowe i cokół.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 07.12.2005 r., godz. 15.39
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 11.04.2013 r., godz. 10.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.04.2013 r., godz. 10.41Małgorzata JeznachEdycja strony
07.12.2005 r., godz. 15.39Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2034 razy.