Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXX-247/05

w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2005 roku
Uchwała Nr XXX-247/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 października 2005 r.


w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2005 roku


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się plan wydatków w 2005 r. na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych według wysokości określonych w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Środki na realizację zadań określonych w załączniku do niniejszej uchwały będą przekazywane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wyodrębniony rachunek bankowy.


§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXVIII–234/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.07.2005 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2005 roku.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do uchwały Nr XXX-247/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 października 2005 r.Podział środków otrzymanych z PFRON dla Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) w 2005 roku.

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej ogółem: - 1.394.915,-

1. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej - 74.304,-
w tym na:
- zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
i składek na ubezp. społeczne art. 25 - 38.304,-

na realizację pozostałych zadań:
– zwrot kosztów szkoleń, o których mowa w art. 38 i art. 40 w/w ustawy - 21.000,-
– pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 15.000,-
2. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej - 1.320.611,-
w tym na:
- zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działalności Warsztatów
Terapii Zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 8 - 321.936,-
na realizację pozostałych zadań art. 35 a ust. 1 pkt 7:
- sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne,
środki pomocnicze - 300.235,-
- turnusy rehabilitacyjne - 302.643,-
- bariery architektoniczne i w komunikowaniu się - 335.158,-
- sport, kultura, rekreacja i turystyka - 60.639,-


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 30.11.2005 r., godz. 10.28
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 30.11.2005 r., godz. 10.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.11.2005 r., godz. 10.28Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2874 razy.