Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR IV – 42/2019

zmieniająca Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
UCHWAŁA NR IV-42/2019
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Do Uchwały Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 110 360 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 216 047 800 zł, w
tym: plan dochodów bieżących 208 361 145 zł,plan dochodów majątkowych 7 686 655 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 369 844 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 224 466 240 zł,
w tym: plan wydatków bieżących 183 774 811 zł,plan wydatków majątkowych 40 691 429 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2019 w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 6 277 702 zł zgodnie z tabelą Nr 3.


§ 3

Treść § 2 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 8 418 440 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 5 000 000 zł;
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 3 418 440 zł.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 17 259 484 zł z następujących tytułów:
1) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 10 000 000 zł;
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 7 259 484 zł,
zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie 8 841 044 zł z następujących tytułów:
1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 6 641 044 zł;
2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2 200 000 zł,
zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się źródła finansowania rozchodów z następujących tytułów:
1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 5 000 000 zł;
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Powiatu w kwocie 3 841 044 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 3 000 000 zł.
6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych:
1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5 000 000 zł;
2) na spłatę kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie 5 000 000 zł.


§ 4

W § 9 uchwały, o której mowa w §1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu:
„5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych ze środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.”


§ 5

Dokonuje się zmiany:
1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2019” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;
2) Tabeli nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;
3) Tabeli nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2018” do uchwały,
o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały;
4) Tabeli nr 6 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych na mocy porozumień na rok 2019” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały;
5) Tabeli Nr 7 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały;
6) Tabeli nr 8 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały;
7) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
 • Tabela 1
  Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Tabela 2
  Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Tabela 3
  PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2019
 • Tabela 4
  Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku
 • Tabela 5
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2019
 • Tabela 6
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych na mocy porozumień na rok 2019
 • Tabela 7
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019
 • Tabela 8
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
 • Załącznik 1
  Dotacje udzielane w 2019 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
 • Uzasadnienie
 • Wyniki głosowania imiennego

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 05.03.2019 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 05.03.2019 r., godz. 09.36
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 07.03.2019 r., godz. 09.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.03.2019 r., godz. 09.55Małgorzata JeznachEdycja strony
05.03.2019 r., godz. 12.52Małgorzata JeznachEdycja strony
05.03.2019 r., godz. 10.06Małgorzata JeznachEdycja strony
05.03.2019 r., godz. 09.36Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 858 razy.