Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR IV – 41/2019

zmieniająca Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031
UCHWAŁA NR IV - 41/2019
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230, art. 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Do Uchwały Nr III 3/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2031 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej Uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 pn.:"Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2031" do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2.Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn.:"Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.


§ 3

W § 2 uchwały, o której mowa w § 1, dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:"2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do wykonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową."


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 05.03.2019 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 05.03.2019 r., godz. 09.34
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.03.2019 r., godz. 13.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.03.2019 r., godz. 13.44Małgorzata JeznachEdycja strony
05.03.2019 r., godz. 13.04Małgorzata JeznachEdycja strony
05.03.2019 r., godz. 13.02Małgorzata JeznachEdycja strony
05.03.2019 r., godz. 09.34Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 734 razy.