Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR IV - 36/2019

w sprawie powierzenia Miastu Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych
UCHWAŁA NR IV - 36/2019
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie powierzenia Miastu Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych


Na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 12 ust. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Powiat Wołomiński powierza Miastu Zielonka zadanie publiczne z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych mające na celu prowadzenie w Klubie „Muminki” zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo oraz umożliwienie tym osobom korzystania z tych zajęć.


§ 2

Na zadanie wymienione w § 1 Powiat Wołomiński przekaże Miastu Zielonka w 2019 roku środki finansowe w wysokości 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych zero groszy)
w formie dotacji celowej.


§ 3

Szczegółowe zasady powierzenia zadania określonego w §1 i przekazania środków, o których mowa w § 2 oraz zasady ich rozliczania określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Miastem Zielonka.


§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 05.03.2019 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 05.03.2019 r., godz. 09.19
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.03.2019 r., godz. 09.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.03.2019 r., godz. 09.19Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 600 razy.