Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXX-246/05

w sprawie: Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) w roku 2006.
Uchwała Nr XXX-246/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 października 2005 r.


w sprawie: Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) w roku 2006.


Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Uchwala się „Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) w roku 2006” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały Nr XXX-246/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 października 2005 r.


Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) w roku 2006.


Wstęp

Samorząd Powiatu Wołomińskiego uważa za jedną z istotnych form realizacji swoich zadań aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) w roku 2005 (zwanych w dalszej części organizacjami).
Podstawowymi korzyściami takiej współpracy jest między innymi budowanie społeczeństwa obywatelskiego - aktywizacja lokalna oraz wprowadzanie nowatorskich rozwiązań dzięki lepszemu rozeznaniu występujących potrzeb.
Celem programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami jest określenie zasad w zakresie wspierania przez Powiat działań organizacji poprzez zlecanie im realizacji ustawowych zadań powiatu. Program określa zakres współpracy samorządu Powiatu Wołomińskiego z organizacjami - a także priorytety zadań publicznych, których ta współpraca będzie dotyczyć.

I. Zakres współpracy i priorytety na 2006 r.

Zlecanie realizacji zadań Powiatu Wołomińskiego organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które program corocznie określa jako zagadnienia priorytetowe. Zlecenie odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych (w szczególności na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych lub na zasadzie współorganizacji zadania).
Konkursy przeprowadzane są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Priorytety na 2006 rok

Rada Powiatu Wołomińskiego, na podstawie Strategii Powiatu Wołomińskiego na lata 2002-2015, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wołomińskim - Powiatowej Strategii Integracji i Polityki Społecznej oraz corocznie składanych przez organizacje wniosków a także na podstawie dotychczasowego przebiegu współpracy z organizacjami uznaje, że do zagadnień priorytetowych, których realizacja w roku 2006 jest najpilniejsza, należą:
1) wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
2) przedsięwzięcia kulturalne (w formach nie komercyjnych); ochrona dziedzictwa kulturowego ziem powiatu wołomińskiego i podtrzymywanie tradycji narodowej, promocja powiatu i wspieranie rozwoju turystyki;
3) zapewnienie opieki dzieciom, które utraciły opiekę rodzicielską - działania na rzecz wygaszania konieczności umieszczania dzieci w placówkach
4) ekologia i ochrona środowiska
5) działania na rzecz wsparcia rodziny,
6) powszechne działania sportowe (w formach nie komercyjnych),
7) przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej osób w trudnych sytuacjach życiowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy oraz samotnych matek
8) wspieranie akcji promujących zdrowie
9) działania doskonalące i wspierające organizacje pozarządowe w rozwoju

Do kryteriów wymaganych od wspieranych organizacji należą: wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby.

II. Postanowienia końcowe

1. Komisje Rady Powiatu współpracują z organizacjami w zakresie swoich właściwości oraz mają moc inicjatywną w kwestiach propozycji listy zagadnień priorytetowych na kolejny rok budżetowy. Komisje Rady Powiatu opiniują listę oraz tryb przeprowadzanych konkursów według właściwości merytorycznej.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określi uchwała budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2006 rok.
3. Organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych oraz dokumentach finansowych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Powiat Wołomiński.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 28.10.2005 r., godz. 11.49
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 28.10.2005 r., godz. 11.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.10.2005 r., godz. 11.49Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3065 razy.