Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXX-245/05

w sprawie: przyjęcia „Karty współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi”
Uchwała Nr XXX-245/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 października 2005


w sprawie przyjęcia „Karty współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi”


W związku z przystąpieniem Powiatu Wołomińskiego do akcji społecznej „Przejrzysta Polska”, zgodnie z zaleceniami organizatorów w/w. akcji oraz na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Przyjmuje się „Kartę współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Postanowienia zawarte w „Karcie współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi” nie naruszają postanowień zawartych w corocznych programach współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwalanych przez Radę Powiatu Wołomińskiego w oparciu o art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX-245/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 października 2005Karta współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymiRozdział I
Postanowienia ogólne


1. Karta współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi, zwana dalej „Kartą” określa cele, zakres, formy i zasady współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Ilekroć w Karcie jest mowa o :
a. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b. powiecie– rozumie się przez to Powiat Wołomiński,
c. podmiotach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy,
d. dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. D ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
e. konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 2 i art. 13 ustawy.

Rozdział II
Cele współpracy


1. Celem współpracy jest :
a. stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców,
b. wprowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych metod realizacji zadań publicznych oraz zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności,
c. wykorzystanie potencjału merytorycznego podmiotów w zakresie rozpoznawania potrzeb społeczności lokalnej, a tym samym właściwego planowania nowych rozwiązań doraźnych i strategicznych,
d. uzupełnienie działań w zakresie nie objętym przez struktury samorządowe.

Rozdział III
Zakres współpracy


1. Zakres współpracy powiatu z podmiotami obejmuje sfery pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, a w szczególności:
a. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
b. działalności charytatywnej.
c. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
d. działalności na rzecz mniejszości narodowych,
e. ochrony i promocji zdrowia,
f. działania na rzecz, osób niepełnosprawnych
g. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
h. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
i. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
j. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
k. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
l. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
m. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
n. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
o. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
p. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
q. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
r. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
s. ratownictwa i ochrony ludności
t. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
u. upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
v. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
w. promocji i organizacji wolontariatu
x. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonych w punktach 1-23
2. W ramach ww. sfer pożytku publicznego realizowane będą zadania o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym w obszarach wskazywanych w programie współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalności pożytku publicznego, uchwalanym corocznie przez Radę Powiatu Wołomińskiego

Rozdział IV
Formy współpracy


Formami współpracy są:
1. Zlecanie realizacji zadań organizacjom pozarządowym poprzez:
a) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji,
b) wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Wymiana informacji o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych działań, poprzez:
a) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach publicznych, na które pozyskano środki finansowe z innych źródeł, niż wynikające z Karty,
b) publikowanie ważnych informacji dotyczących realizacji zadań publicznych oraz możliwości pozyskania środków budżetowych i pozabudżetowych na ich realizację na stronie internetowej Powiatu,
c) uzgadnianie listy zagadnień priorytetowych na kolejny rok budżetowy,
d) stworzenie systemu wymiany informacji m.in. za pomocą Internetu.
3. Udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja z budżetu Powiatu. Wsparcie to dotyczyć będzie szczególnie pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej. Pomoc Powiatu obejmować będzie w miarę możliwości:
a) informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,
b) opiniowanie wniosków o dotacje ze źródeł zewnętrznych w przypadkach złożenia przez organizację prośby o zaopiniowanie wniosku,
c) promowanie programów, mogących umożliwić uzyskanie środków ze źródeł zewnętrznych,
4. Wsparcie w organizacji szkoleń, konferencji, spotkań służących wymianie doświadczeń, mających na celu podniesienie sprawności funkcjonowania i profesjonalizacji działań organizacji.
5. Promowanie działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej Powiatu.
6. Udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji w skali lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej
7. Współorganizowanie oraz obejmowanie patronatu nad działaniami organizacji pozarządowych.

Rozdział V
Zasady współpracy


1. Współpraca powiatu z podmiotami odbywać się będzie na zasadach:
a) pomocniczości, co oznacza, że powiat może powierzać realizację swoich zadań publicznych podmiotom, a te zagwarantują, że wykonają je w sposób profesjonalny, efektywny, oszczędny i terminowy,
b) suwerenności stron, co oznacza, że stosunki pomiędzy powiatem a podmiotami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności swojej działalności statutowej,
c) partnerstwa, co oznacza, że powiat gwarantuje podmiotom m.in. udział w planowaniu zadań realizowanych przez powiat, określeniu sposobu ich realizacji, rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców powiatu, sugerowaniu zasad współpracy,
d) efektywności, co oznacza, że powiat oraz podmioty wspólnie będą dążyć do osiągnięcia najlepszych rezultatów podczas wykonywania zadań publicznych,
e) uczciwej konkurencji i jawności, co oznacza, że powiat udostępni podmiotom informacje o celach, kosztach i planowanych efektach współpracy, a także o wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie powiatu na realizację zadań publicznych oraz kryteriach stosowanych przy wyborze ofert, zaś podmioty udostępnią powiatowi m.in. dane dotyczące swojej struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, rezultatów prowadzenia dotychczasowej działalności oraz sytuacji finansowej.
2. Monitoring i ewaluacja współpracy powiatu z podmiotami, odbywać się będzie poprzez badanie opinii podmiotów nt. wypracowanych efektów współpracy (np. za pomocą ankiety), oraz poprzez ocenę współpracy dokonaną przez zespół o charakterze doradczym
i inicjatywnym. Wyniki oceny dokonanej przez Zespół oraz wyniki badania opinii podmiotów przedstawiane będą Zarządowi Powiatu Wołomińskiego pod koniec roku kalendarzowego przez Koordynatora.
3. Spotkania władz powiatu z przedstawicielami podmiotów odbywać się będą nie rzadziej niż dwa razy do roku. Szczegółowy harmonogram spotkań będzie ustalany na początku każdego roku kalendarzowego.

Rozdział VI
Sposoby dotowania organizacji


1. Zlecanie zadań, o których mowa w Rozdziale IV pkt 1, następuje w trybie konkursu, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
2. Nadzór merytoryczny nad konkursem sprawuje Starostwo Powiatu Wołomińskiego.
3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
a) do podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dotacje zalicza się organizacje pozarządowe, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw , w tym fundacje i stowarzyszenia, a także podmioty wymienione w art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy
b) dotacje mogą być przyznawane na typ projektu z zakresu jaki znajdzie się na liście zadań priorytetowych.
4. W celu realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, organizacje te będą otrzymywały pomoc w formie dofinansowania/finansowania realizacji zadań im zleconych po spełnieniu wymagań określonych w Ustawie.
5. Rada Powiatu Wołomińskiego uchwalając coroczny budżet, będzie zapewniać w nim środki na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i wskaże priorytety możliwe do realizacji.
6. Zasady zgłaszania wniosków:
a) oferty przygotowane wg wzoru z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonania zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz.1891) należy przesyłać na adres wskazany w ogłoszeniu o konkursie
b) oferty można składać w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
c) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
d) oferty należy opracować w języku polskim.
e) po zakończeniu konkursu oferty nie będą zwracane.
7. Oferty będą analizowane i oceniane pod względem formalnym i spełnienia wymogów stawianych wobec podmiotów ubiegających się o dotację i zgłaszanych projektów.
8. Oferty będą podlegać ocenie merytorycznej komisji konkursowej.
9. Komisja konkursowa przy wyborze najkorzystniejszej oferty sprawdza:
a) zgodność projektu z zadaniami powiatu,
b) wartość merytoryczną projektu w tym wysokość środków własnych organizacji pozarządowej,
c) liczbę odbiorców projektu,
d) oczekiwaną wysokość dotacji,
e) dotychczasową współpracę organizacji z powiatem.
10. Dotację otrzymają najkorzystniejsze oferty.
11. Lista podmiotów, którym przyznano dotację zostanie opublikowana na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatu Wołomińskiego oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.
12. Oferta nie będzie brała udziału w konkursie w sytuacji gdy:
a) została dostarczona po upływie wyznaczonego terminu,
b) jest niekompletna i w wyznaczonym terminie nie została uzupełniona lub w inny sposób niezgodna z warunkami udziału w konkursie np. ( proponowane działania nie wchodzą w zakres konkursu , realizacja projektu wykracza poza wyznaczony limit )
13. Decyzja o odrzuceniu wniosku lub odmowa udzielenia dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
14. Podmioty które otrzymały dotację są zobowiązane do informowania odbiorców o źródle pochodzenia funduszy.
15. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. Nr 19. Poz. 177 z późn. zm)

Rozdział VII
Strony współpracy


W realizacji postanowień karty uczestniczą:
1. Rada Powiatu Wołomińskiego w zakresie uchwalania corocznego programu współpracy.
2. Zarząd Powiatu Wołomińskiego w zakresie ogłaszania otwartego konkursu ofert, powoływania komisji konkursowej, rozpatrywania ofert oraz podpisywania umów, odpowiednio o powierzenie lub wsparcie realizacji zadania sformułowanych z uwzględnieniem art. 71 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz przepisów ustawy.
3. Zespół o charakterze doradczym i inicjatywnym ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
a) członków Zespołu powołuje i odwołuje Starosta w formie zarządzenia.
b) w skład zespołu wchodzi : siedmiu przedstawicieli organizacji powołanych spośród tych, które zgłoszą chęć pracy w zespole, dwóch przedstawicieli delegowanych przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego, przewodniczący Komisji Edukacji, Sportu, Kultury i Pamięci Narodowej, przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury, naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
c) członkowie Zespołu wykonują swój mandat nieodpłatnie.
d) kadencja członków Zespołu trwa 4 lata i pokrywa się z kadencją Rady Powiatu Wołomińskiego
e) kadencja I Zespołu powołanego Zarządzeniem Nr 57\2004 Starosty Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 czerwca 2004r. kończy się wraz z kadencją Rady Powiatu, w czasie której Zespół powołano.
f) pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, wybrany na pierwszym posiedzeniu Zespołu przez członków Zespołu. Sposób wyboru Przewodniczącego określą członkowie Zespołu na pierwszym posiedzeniu.
g) do zadań zespołu należy:
• dokonywanie oceny realizacji współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi.
• wyrażanie opinii w istotnych sprawach dotyczących organizacji pozarządowych.
• konsultowanie z podmiotami Karty, odpowiednio do zakresu ich działalności projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
• monitorowanie i doskonalenie współpracy pomiędzy organami Powiatu a organizacjami pozarządowymi.
4. Koordynator ds. współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi.
a) Obowiązki koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi powierza starosta w formie zarządzenia
b) Do zadań koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi należy:
• organizacyjne przygotowanie działań Powiatu Wołomińskiego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
• stałe monitorowanie i wskazywanie nowych rozwiązań współpracy pomiędzy Powiatem a organizacjami.
• gromadzenie i rozpowszechnianie istotnych informacji dla działalności podmiotów Karty.
• pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy przez organizacje pozarządowe w skali lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.
• podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie objętym współpracą.
• wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 25.10.2005 r., godz. 14.11
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 25.10.2005 r., godz. 14.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.10.2005 r., godz. 14.11Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3172 razy.