Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIX-237/05

w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Wołomińskiego.
Uchwała Nr XXIX-237/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 września 2005 r.

w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Wołomińskiego.Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 1 oraz art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U.z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2005r. Nr 146, poz. 1223) oraz w związku z art.17 ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (DZ.U. 2004, Nr 278, poz. 2755), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się wynagrodzenie Starosty Powiatu Wołomińskiego w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze - 4 867,00
2) dodatek funkcyjny – 1 920,00
3) do wyżej wymienionych kwot przysługuje:
- dodatek stażowy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatek specjalny w kwocie 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.


§ 2

Ustala się iż łączne miesięczne wynagrodzenie na kwotę 10 475,20 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć zł 20/100 groszy).


§ 3

Traci moc uchwała Nr XVIII-148/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia i dodatku specjalnego Starosty Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2005 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 21.10.2005 r., godz. 11.27
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 11.04.2013 r., godz. 10.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.04.2013 r., godz. 10.36Małgorzata JeznachEdycja strony
21.10.2005 r., godz. 11.27Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1955 razy.