Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty na konserwację i naprawę znaków aktywnych D-6 w pasach dróg powiatowych w roku 2019

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Asfaltowa 1, 05 – 200 Wołomin do dnia 20.12.2018. do godz. 12.00
I. Informacje wstępne
1. Zamawiający
Zamawiającym jest: Powiat Wołomiński
Adres: ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
faks: (22) 7870520
e-mail: wid@powiat-wolominski.pl

2. Numer postępowania
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: SPW.273.291.2018
Oferenci we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.


II. Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje konserwację, naprawę i odbudowę znaków aktywnych D-6 zasilanych z baterii słonecznych, zainstalowanych na drogach powiatowych.

Lp. Miejscowość Ulica/nr drogi Rodzaj i ilość znaków Rodzaj zasilania Termin wykonania
1. Kobyłka Napoleona/4308W 2XD-6 z sygn-ostrzegawczą przy jezdni Bateria słoneczna 01.01.2019-31-12-2019
2. Kobyłka Zagańczyka/4366W 2XD-6 z sygn-ostrzegawczą przy jezdni Bateria słoneczna 01.01.2019-31-12-2019
3. Guzowatka 4306W 2XD-6 z sygn-ostrzegawczą przy jezdni Bateria słoneczna 01.01.2019-31-12-2019
4. Dobczyn 4337W 2XD-6 z sygn-ostrzegawczą przy jezdni Bateria słoneczna 01.01.2019-31-12-2019
5. Ząbki Batorego/4363W 2XD-6 z sygn-ostrzegawczą przy jezdni Bateria słoneczna 01.01.2019-31-12-2019
6. Załubice Stare 4338W 2XD-6 z sygn-ostrzegawczą przy jezdni Bateria słoneczna 01.01.2019-31-12-2019
7. Wołomin Piłsudskiego/4360W 2XD-6 z sygn-ostrzegawczą przy jezdni Bateria słoneczna 01.01.2019-31-12-2019
8. Nowe Ręczaje 4314W 2XD-6 z sygn-ostrzegawczą przy jezdni Bateria słoneczna 01.01.2019-31-12-2019
9. Dąbrówka T. Kościuszki 2XD-6 z sygn-ostrzegawczą przy jezdni Bateria słoneczna 01.01.2019-31-12-2019
10. Tłuszcz Racławicka 2XD-6 z sygn-ostrzegawczą przy jezdni Bateria słoneczna 01.01.2019-31-12-2019
11. Strachówka Kmiecińskiego 2XD-6 z sygn-ostrzegawczą przy jezdni Bateria słoneczna 01.01.2019-31-12-2019
12. Słupno Szkolna 2XD-6 z sygn-ostrzegawczą przy jezdni Bateria słoneczna 01.01.2019-31-12-2019
13. Ząbki Piłsudskiego 2XD-6 z sygn-ostrzegawczą przy jezdni Bateria słoneczna 01.01.2019-31-12-2019
14. Wołomin Wileńska 2XD-6 z sygn-ostrzegawczą przy jezdni Bateria słoneczna 01.01.2019-31-12-2019
15. Ossów Matarewicza 2XD-6 z sygn-ostrzegawczą przy jezdni Bateria słoneczna 01.01.2019-31-12-2019
16. Stryjki Przy szkole 2XD-6 z sygn-ostrzegawczą przy jezdni Bateria słoneczna 01.01.2019-31-12-2019
17. Ząbki Batorego/4363W 2XD-6 z sygn-ostrzegawczą przy jezdni Energia elektryczna 01.01.2019-31-12-2019
18. Klembów Żymirskiego 2XD-6 z sygn-ostrzegawczą przy jezdni Bateria słoneczna 01.01.2019-31-12-2019
19. Leśniakowizna Kasprzykiewicza 2XD-6 z sygn-ostrzegawczą przy jezdni Bateria słoneczna 01.01.2019-31-12-2019
20. Zabraniec Długa 2XD-6 z sygn-ostrzegawczą przy jezdni Bateria słoneczna 01.01.2019-31-12-2019
21. Postoliska Plac3-go Maja 2XD-6 z sygn-ostrzegawczą przy jezdni Bateria słoneczna 01.01.2019-31-12-2019
22. Poświętne Cygów 2XD-6 z sygn-ostrzegawczą przy jezdni Bateria słoneczna 01.01.2019-31-12-2019
23. Jadów T. Kościuszki 2XD-6 z sygn-ostrzegawczą przy jezdni Bateria słoneczna 01.01.2019-31-12-2019
24. Tłuszcz Warszawska 2XD-6 z sygn-ostrzegawczą przy jezdni Bateria słoneczna 01.01.2019-31-12-2019
25. Leśniakowizna Kasprzykiewicza 2XD-6 z sygn-ostrzegawczą przy jezdni Bateria słoneczna 01.11.2019-31.12.2019
26. Ręczaje Zmiana przebiegu chodnika 2XD-6 z sygn-ostrzegawczą przy jezdni Bateria słoneczna 01.11.2019-31.12.2019
27. Dąbrowica Na łuku 2XD-6 z sygn-ostrzegawczą przy jezdni Bateria słoneczna 01.11.2019-31.12.2019
28. Dzięcioły Centrum wsi 2XD-6 z sygn-ostrzegawczą przy jezdni Bateria słoneczna 01.11.2019-31.12.2019
29. Kobyłka Szeroka 2XD-6 z sygn-ostrzegawczą przy jezdni Bateria słoneczna 01.11.2019-31.12.2019
30. Marki Kościuszki 2XD-6 z sygn-ostrzegawczą przy jezdni Bateria słoneczna 01.11.2019-31.12.2019


Zakres czynności wykonywanych w ramach konserwacji i napraw znaków aktywnych D-6
1. Utrzymanie urządzeń sygnalizacyjnych całodobowo w pełnej sprawności technicznej i użytkowej
2. Realizowanie programów sygnalizacyjnych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.
3. Zapewnienie prawidłowego działania układów zabezpieczeń kolizyjnych oraz jednoznacznego i czytelnego wyświetlania wszystkich sygnałów świetlnych.
4. Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej urządzeń energetycznych sygnalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
5. Zapewnienie konstrukcjom wsporczym odpowiednich stabilności, sztywności i jakości ich mocowania gwarantującą pełne bezpieczeństwo użytkownikom dróg.
6. Utrzymanie całodobowe stanowiska przyjmującego i rejestrującego zgłoszenia w "Księdze zgłoszeń" o wystąpieniu nieprawidłowości w pracy sygnalizacji oraz bezzwłocznie przekazywanie ich w celu usunięcia swoim służbom technicznym.
7. Aktualizowanie na bieżąco dokumentacji technicznej sygnalizacji będącej przedmiotem umowy.
8. Dokonywanie co najmniej raz w roku pomiarów ochrony przeciwpożarowej przekazywanie wyników Zamawiającemu w terminie do 30 czerwca każdego roku.
9. Prowadzenie bieżącej oceny stanu technicznego urządzeń.
10. W przypadku awarii zasilania będącego w eksploatacji Zakładu Energetycznego natychmiast zawiadomić ZE i egzekwować jak najszybsze usunięcie awarii.(dot. pkt. 17)
11. W zakres czynności prac naprawczych wchodzi:
a. naprawa i odbudowa zniszczonych lub zdewastowanych urządzeń potwierdzona przez Zamawiającego;
b. wymiana rozładowanych akumulatorów zasilających znaki aktywne na zlecenie Zamawiającego;
c. mechaniczne uzupełnienie odcinka kabla zasilającego.
12. Naprawić nawierzchnię po robotach awaryjnych.
13. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterek od momentu ich powstania:
a. usterek instalacji elektrycznych w ciągu 2 godzin.
b. w ciągu 8 godz. od chwili otrzymania zgłoszenia usunąć inne niż wymienione wcześniej nieprawidłowości w działaniu znaków aktywnych.
c. naprawy znaków aktywnych D-6 powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych i aktów wandalizmu nastąpią w terminie 48 godzin od otrzymania zlecenia od Zamawiającego.


III. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

IV. Dokumenty niezbędne do złożenia oferty:
- Formularz ofertowy
- Kosztorysy ofertowe


V. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:
Powiat Wołomiński
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
faks: (22) 787 05 20
e-mail: wid@powiat-wolominski.pl
Dopuszcza się porozumiewanie drogą elektroniczną.
2. Osobami ze strony zamawiającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
1/ w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Waldemar Jeznach, pokój nr 26, tel. 602 267 658
e-mail: w.jeznach@powiat-wolominski.pl

VI. Opis przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Asfaltowa 1, 05 – 200 Wołomin
do dnia 20.12.2018. do godz. 1200
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w
Oznakowanie oferty następujące:
- dane oferenta (nazwa, siedziba)
Konserwacja i naprawa znaków aktywnych D-6 w pasach dróg powiatowych w roku 2019
(tytuł przetargu)

nie otwierać przed 20.12.2018 r. godz.1400
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie
Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie; 05-200 Zagościniec, ul. Asfaltowa 1,
Pokój nr 26 dnia 20.12.2018 r. o godz. 1400 5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.


VIII. Załączniki
1. Formularz Ofertowy
2. Kosztorys Ofertowy
3. Istotne postanowienia umowy
4. Zakres czynności wykonywanych w ramach konserwacji sygnalizacji świetlnej


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 17.12.2018 r., godz. 14.31
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 17.12.2018 r., godz. 14.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.12.2018 r., godz. 14.36Katarzyna RutkowskaEdycja strony
17.12.2018 r., godz. 14.31Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2617 razy.