Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2018.
I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 636 427 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej ;
1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 250 000 zł w tym :
a) wpływy z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Klembów na realizację zadania pn. „Projekt i przebudowa chodnika Klembów- Sitki, gm. Klembów” , kwota 150 000 zł ( 600.60014.6300)
b) wpływy z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Wołomin na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4314W Turów-Leśniakowizna- Majdan, gm. Wołomin” , kwota 100 000 zł ( 600.60014.6300),
2)w dziale 758 różne rozliczenia w rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe zwiększenie o kwotę 36 599 zł , zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających (758.75814.6680 )
3)w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 319 828 zł ,
- wpływ środków na realizację projektu Europejskie staże zawodowe. Szeroki horyzont na lepszą przyszłość kwota 94 679 zł ( 801.80195.2701),
- wpływ środków na realizację projektu pn. Zdobywamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady lecz dla lepszej przyszłości, kwota 137 028 zł ( 801.80195.2057) ,
- wpływ rozliczenia projektu pn. Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, kwota 88 121 zł ( 801.80195.2701),
4) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększenie o kwotę 30 000 zł , dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej na budowę Ławki Niepodległości,
2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 300 000 zł w dziale 630 Turystyka w rozdziale 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zadanie Turystyczne zagospodarowanie doliny Bugu na terenie Gmin Dąbrówka i Radzymin przenosi się do realizacji na rok 2019.
Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 336 427 zł

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2 306 143 zł w następujących pozycjach :
1) dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60014 o kwotę 520 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie :
a) wydatków bieżących o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg,
b) wydatków majątkowych , w tym :
- zwiększenie nakładów o kwotę 150 000 zł na zadanie pn. Projekt i przebudowa chodnika w miejscowości Klembów- Sitki , gm. Klembów, wprowadzenie kwoty pomocy finansowej z Gminy Klembów , ( 600.60014.6050 )
- zwiększenie nakładów o kwotę 100 000 zł na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4314W Turów- Leśniakowizna-Majdan , gm. Wołomin , wprowadzenie kwoty pomocy finansowej z Gminy Wołomin ( 600.60014.6050 )
- zwiększenie o kwotę 70 000 zł środków na zakupy inwestycyjne dla Wydziału Inwestycji i Drogownictwa , planowany zakup samochodu , ( 600.60014.6060)
2) w dziale 801 Oświata i wychowanie w zwiększenie o kwotę 1 120 493 zł w tym :
a) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie o kwotę 185 468 zł przeznaczoną na
- wzrost wynagrodzeń ZSS Ostrówek – kwota 15 822 zł , ( wzrost liczby oddziałów)
- wzrost wynagrodzeń i pochodnych ZSS Wołomin - kwota 169 646 zł ( wzrost liczby oddziałów )
b) w rozdziale 80115 Technika – kwota 196 837 zł przeznaczona na :
- wzrost wynagrodzeń i pochodnych ZSTZ Radzymin kwota 63 716 zł,
- zakup energii – kwota 60 000 zł,
- remonty szkół - kwota 73 121 zł
c) w rozdziale 80120 licea - kwota 26 075 zł przeznaczona na :
- wzrost wynagrodzeń LO Urle kwota 3 862 zł,
- wzrost wynagrodzeń LO Radzymin kwota 22 213 zł,
d) w rozdziale 80134 szkoły zawodowe specjalne – kwota 40 406 zł przeznaczona na wzrost wynagrodzeń w ZSS Ostrówek,
e) w rozdziale 80195 pozostała działalność – kwota 671 707 zł , w tym :
- kwota 94 679 zł przeznaczona na finansowanie projektu Europejskie staże zawodowe . Szeroki horyzont na lepszą przyszłość ( ZS Zielonka )
- kwota 137 028 zł przeznaczona na finansowanie projektu pn. Zdobywamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady lecz dla przyszłości ( LO Urle )
- kwota 440 000 zł przeznaczona na finansowanie zadania Budowa sieci edukacyjnej w szkołach powiatowych ( zadanie 4 letnie ) ,
3) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się kwotę dotacji dla Gminy Dąbrówka na realizacje programu polityki prorodzinnej o 5000 zł
4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 615 650 przeznaczoną na :
a) w rozdziale 85403 ośrodki szkolno- wychowawcze o kwotę 67 000 zł wzrost dotacji dla Ośrodka Dzieci Niepełnosprawnych w Ostrówku ,
b) w rozdziale 85404 wczesne wspomaganie zwiększenie o kwotę 101 500 zł , w tym :
- wzrost dotacji dla Poradni ASQ – kwota 53 500 zł, (854.85404.24540
- wzrost dotacji dla Poradni VITAUTIA – kwota 48 000 zł,( 854.85404.24540
c ) w rozdziale 85421 młodzieżowe ośrodki socjoterapii wzrost dotacji o kwotę 447 150 zł. ( 854.85421.2540)
5) W dziale w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększenie o kwotę 45 000 , nowe zadanie majątkowe pn. Budowa ławki Niepodległości w Klembowie

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 1 969 716 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014, zmniejszenie o kwotę 327 180 zł w tym :
a) nakładów na zadanie pn. Projekt chodnika w msc Kozły gm. Tłuszcz – kwota 68 900 zł, wydłużony o rok okres realizacji zadania ( 600.60014.6050 )
b) nakładów na zadanie pn. Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej ul Lipowa i Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul Powstańców do granicy gminy Zielonka, gm. Zielonka – kwota 48 280 zł, zadanie przeniesione do kategorii zadań wieloletnich, ( 600.60014.6050 )
c) nakładów na zadanie pn. Koncepcja budowy parkingu przy ul. Gdyńskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy – kwota 10 000 zł, zadanie przeniesione do kategorii zadań wieloletnich, ( 600.60014.6050 ),
d) nakładów na zadanie pn. Budowa chodnika Jadów – Wójty gm. Jadów - kwota 200 000 zł
2) w dziale 630 Turystyka w rozdziale 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmniejszenie o kwotę 502 356 zł – zadanie pn. Turystyczne zagospodarowanie doliny Bugu na terenie Gmin Dąbrówka i Radzymin realizowane będzie w roku 2019 ( 630.63003.6057-9 )
3) w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 1 073 300 zł w tym :
a) kwoty dotacji dla Niepublicznego LO Edukator o 74 000 zł, ( 801.80120.2540)
b) kwoty dotacji dla Niepublicznego LO dla dorosłych ZAK o 410 000 zł ( 801.80120.2540),
c) kwoty dotacji dla Niepublicznego LO dla dorosłych w Poświętnem o 30 000 zł (801.80120.2540),
d) kwoty dotacji dla Niepublicznego LO dla dorosłych przy ZDZ Radzymin o kwotę 61 000 zł, (801.80120.2540)
e) kwoty dotacji dla Policealnej Szkoły dla dorosłych ( medyczna ) w Poświętnem o kwotę 25 000 zł. ( 801.80130.2540)
d) kwoty dotacji dla Policealnej Szkoły dla dorosłych w Zielonce o kwotę 24 000 zł (801.80130.2540)
e) kwoty zabezpieczonej na dostosowanie sieci informatycznych i pracowni w szkołach specjalnych o 100 000 zł, ( 801.80102.4240)
f) ) kwoty zabezpieczonej na dostosowanie sieci informatycznych i pracowni w liceum o 80 000 zł , (801.80120.4240 )
g) kwoty zabezpieczonej na dostosowanie sieci informatycznych i pracowni w technikum o 269 300 zł
(801.80115.4240 ),
4) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność kwota 5 000 zł , zmniejszenie dotacji dla gmin na politykę prorodzinną
5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie o kwotę 61 880 zł , w tym :
a) kwoty zabezpieczonej na dostosowanie sieci informatycznych poradniach o 40 000 zł
(854.85406.4240 ),
b) środków na funkcjonowanie internatu o 21 880 zł ( zawieszona działalność internatu ) ( 84.85406. 4010-4120)
Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 336 427 zł.

III Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2018 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .
IV Uaktualnia się tabelę Nr Uaktualnia się tabelę Nr 5 pn. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w roku 2018 .
V Uaktualnia się tabelę Nr 7 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
VI Uaktualnia się załącznik Nr 1 Dotacje udzielane w 2018 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 25.10.2018 r., godz. 15.36
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 25.10.2018 r., godz. 15.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.10.2018 r., godz. 15.36Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1256 razy.