Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zapytanie ofertowe dotyczące przedstawienia oferty cenowej na opracowanie ”Koncepcji budowy parkingu przy ul. Gdyńskiej dla pacjentów szpitala „Matki Bożej Nieustającej Pomocy” w Wołominie”

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 24.09.2018 do godz. 12:00, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, Starostwo Powiatowe w Wołominie, Zagościniec 05-200 Wołomin, ul. Asfaltowa 1 (kancelaria)
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie ”Koncepcji budowy parkingu przy ul. Gdyńskiej dla pacjentów szpitala „Matki Bożej Nieustającej Pomocy” w Wołominie”.

1. Zamawiający:
Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

2. Przedmiot zamówienia:
W ramach zadania należy opracować koncepcję budowy parkingu o powierzchni około 4459 m2 na który składają się dwie działki o nr 45 i 46 w obrębie 12 w jednostce ewidencyjnej 143412_4.
Koncepcja obejmować będzie:
1. rozwiązania dotyczące rozplanowania miejsc parkingowych z uwzględnieniem warunku uzyskania jak największej ilości miejsc postojowych z posiadanej powierzchni do zagospodarowania.
2. rozwiązania, które przedstawiać będą najbardziej optymalny dojazd do parkingu,
(z uwzględnieniem planowanej rozbudowy szpitala - w oparciu o dołączony projekt planu zagospodarowania szpitala po przebudowie) do szpitala od strony miasta tj. od strony ul. Gdyńskiej i projektowanej ulicy będącej przedłużeniem ulicy Okopowej.
3. rozwiązania uwzględniające obsługę komunikacji miejskiej (przystanek autobusowy)
i postój taxi (max. 2-3 miejsca) - w sposób najbardziej komfortowy dla pasażerów.
4. uzgodnienia i niezbędne opinie rzeczoznawców w szczególności odnośnie PPOŻ,
Nawierzchnia parkingu – asfaltowa lub z kostki betonowej, wyprofilowana w sposób zapewniający skuteczne odwodnienie parkingu.
Należy przewidzieć rozwiązanie odwodnienia parkingu poprzez zastosowanie zbiornika zamkniętego o określonej retencji z odprowadzeniem nadmiaru wód opadowych i roztopowych do kanalizacji miejskiej. Jednostka Projektowa zobowiązana jest do uzyskania warunków przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej od Gminy Wołomin.
W przypadku, gdy na obszarze objętym przedmiotem zamówienia znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami oraz gdy zajdzie konieczność ich przeprojektowania Jednostka Projektowa zobligowana jest zapewnić obsługę odpowiedniego projektanta branżowego.
Zamawiający na każdym etapie sporządzania dokumentacji może wnieść uwagi do przedłożonych przez Jednostkę Projektową rozwiązań. Wprowadzenie zmian nie może być podstawą do roszczeń Jednostki Projektowej o dodatkowe wynagrodzenie, z wyjątkiem sytuacji gdy Zamawiający wprowadzi zmiany po ostatecznym uzgodnieniu rozwiązań projektowych.
Zamawiający przewiduje przedstawienie 2 wariantów koncepcji budowy parkingu wraz
z zagospodarowaniem terenów przyległych i przedłożenie ich do akceptacji Zamawiającego;
Jednostka Projektowa przeniesie prawa autorskie i zależne do dokumentacji, ich zakres określą istotne postanowienia umowy załączone do Zapytania.

3. Terminy realizacji zamówienia:
Opracowanie dwóch różnych koncepcji projektu zagospodarowania parkingu i przedłożenie ich do akceptacji Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Sporządzenie gotowej zawierającej wszelkie wymagane uzgodnienia koncepcji do dnia 15 12 2018 r.

4. Kryterium wyboru oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie przedstawione niżej kryterium:
- cena ryczałtowa za wykonanie zadania – 100%
5. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:
Krzysztof Prokopowicz - Inspektor w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa tel. 22 777 47 79 w. 24
6. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, wg załączonego formularza do zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

7. Istotne postanowienia umowy
zawiera załącznik nr 2 do zapytania tj. wzór umowy

8. Wymagania niezbędne dotyczące Jednostki Projektowej:
1) posiadanie doświadczenia w projektowaniu podobnych obiektu - parking.
2) dysponowanie projektantami z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń we właściwych dla przedmiotu zamówienia branżach, posiadających aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
Projektanci w/w branż powinni być zatrudnieni na umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub powinna być zawarta inna umowa o współpracy.

9. Miejsce oraz sposób i termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, Zagościniec 05-200 Wołomin, ul. Asfaltowa 1 (kancelaria) do dnia 24.09.2018 do godz. 12:00
2. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: jw.
Oznakowanie oferty:
dane oferenta (nazwa, siedziba)
„”Koncepcji budowy parkingu przy ul. Gdyńskiej dla pacjentów szpitala „Matki Bożej Nieustającej Pomocy” w Wołominie.”
UWAGA: nie otwierać przed 24.09.2018r. godz. 12:00!!!
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert:
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
Zagościniec, 05-200 Wołomin, ul. Asfaltowa 1
Sala konferencyjna, dnia 24.09.2018r. godz. 12:15
5. Sesja otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże Dostawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.
6. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana spośród ofert spełniających wymogi przedstawione w zapytaniu ofertowym z zaoferowaną najniższą ceną.
7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej w miejscu ogłoszenia.

Do oferty należy obowiązkowo załączyć:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Referencje dotyczące doświadczenia w projektowaniu podobnego obiektu o powierzchni nie mniejszej niż 3500 m2 lub inne dokumenty z których jednoznacznie wynika w/w. doświadczenie. W razie wątpliwości co do przedstawionego doświadczenia Zamawiający wezwie Jednostkę Projektową do uzupełnienia, wyjaśnienia lub uszczegółowienia wykazanego doświadczenia. W przypadku braku odpowiedzi Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty jako niepełnej.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Jednostka Projektowa nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Jednostka Projektowa nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Beata Mizerska, data: 12.09.2018 r., godz. 13.19
Ostatnia aktualizacja:Beata Mizerska, data: 12.09.2018 r., godz. 13.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.09.2018 r., godz. 13.19Beata MizerskaDodanie strony

Strona oglądana: 3206 razy.