Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR LII - 586/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Miastu Kobyłka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce
UCHWAŁA NR LII - 586/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Miastu Kobyłka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce


Na podstawie art. 12 pkt 8a w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) oraz art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr XXXVII-347/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Kobyłka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce, zmienionej Uchwałą Nr XLIV-495/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r., w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Powiat Wołomiński przekaże w roku 2018 na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, kwotę w wysokości 1 236 356 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych) w formie dotacji celowej.”.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 03.09.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.09.2018 r., godz. 15.30
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.09.2018 r., godz. 15.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.09.2018 r., godz. 15.30Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1506 razy.