Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na Remont schodków zewnętrznych oraz klatek schodowych ZSTZ w Radzyminie

Termin i miejsce składania ofert: do godz. 12.00, 08.08.2018 r., Kancelaria, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia: „Remont schodków zewnętrznych oraz klatek schodowych ZSTZ w Radzyminie”

2. Kod CPV: 45453000-7.

3. Termin realizacji zamówienia: 75 dni od daty protokolarnego wprowadzenia.

4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych; zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.

5. Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.

6. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
c) Kosztorys ofertowy;
d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
e) Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.
Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis:
„Oferta na …(podać nazwę zamówienia)”;
„Nie otwierać przed … (podać datę i godzinę otwarcia ofert)”.

7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

8. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 12.00, 08.08.2018 r., Kancelaria, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.

9. Termin i miejsce otwarcia ofert: godz. 12.15, 08.08.2018 r., Sala Konferencyjna Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.


10. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Rafał Laskowski, inspektor WID.

11. Załączniki:
a) Obmiar – załącznik nr 1;
b) Formularz ofertowy– załącznik nr 2;
c) Istotne postanowienia umowy– załącznik nr 3;
d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– załącznik nr 4;
e) Oświadczenie o spełnianiu warunków– załącznik nr 5.
12. Opis przedmiotu zamówienia.
a) Remont dwóch klatek schodowych polegający na nałożeniu tynku mozaikowego (marmolitu), malowaniu ścian i sufitów oraz wymiana barierki;
b) Remont schodów wejściowych do szkoły polegający na naprawie popękanej powierzchni lastrykowej oraz zamontowanie rynien na daszku;
c) Remont schodków do budynku warsztatowego polegający położeniu nowych płytek klinkierowych.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 24.07.2018 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 24.07.2018 r., godz. 14.00
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.07.2018 r., godz. 14.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.07.2018 r., godz. 14.01NieznanyEdycja strony
24.07.2018 r., godz. 14.00NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 3246 razy.