Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

W dniu 17.05.2018r. wpłynęła do Rady Powiatu Wołomińskiego skarga Pana Wiesława S. z dnia 17.05.2018r. na Starostę Wołomińskiego dotycząca nienależytego wykonywania obowiązków, rażącego naruszenia prawa oraz działania na szkodę Powiatu Wołomińskiego. Skarżący zarzuca organowi wieloletnie fałszowanie dokumentacji finansowo-księgowej Powiatu, poświadczanie nieprawdy, naruszanie przepisów ustawy o rachunkowości oraz posługiwanie się nieuczciwymi audytorami dla legitymizacji bezprawnych działań. Ponadto skarżący po raz kolejny insynuuje legitymizację przez radnych i Komisję Rewizyjną rzekomo przestępczych działań Starosty. Przywołuje Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 08.02.2018r. (sygn. akt RKO.6111.27.2018). RKO w w/w Orzeczeniu stwierdziła przeprowadzenie inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Wołominie w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016r. poz. 1047, z późn. zm.). W wyniku inwentaryzacji przeprowadzonej według stanu na dzień 30 września 2015r. nie zostały ujawnione i rozliczone różnice (rozbieżności) dotyczące składników majątku zaliczanych wg Klasyfikacji Środków Trwałych do grupy Grunty i Budynki.
Regionalna Komisja Orzekającej uznała w związku z tym Starostę winnym naruszenia dyscypliny finansów publicznych i wymierzyła mu karę upomnienia oraz obciążyła obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania w wysokości 316,18 zł. Jednocześnie Komisja Orzekająca dostrzegła, że podjęte przez Starostę, po stwierdzeniu nieprawidłowości, działania w zakresie zmian organizacyjnych, kadrowych oraz przede wszystkim ponowne, prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji gruntów niewątpliwie świadczą o przyczynieniu się do usunięcia szkodliwych następstw naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Analizując powyższe Orzeczenie, Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezprzedmiotową, ze względu na to, że organ właściwy do orzekania w sprawach finansów publicznych przeprowadził postępowanie i wymierzył już karę. Trudno zatem, aby Komisja Rewizyjna czy Rada Powiatu nie dysponując odpowiednimi narzędziami ani uprawnieniami miała ponownie rozpatrywać tę kwestię, a tym bardziej w jakikolwiek sposób karać Starostę drugi raz za to samo przewinienie.
Wobec powyższego Rada postanawia jak na wstępie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 13.07.2018 r., godz. 08.40
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 13.07.2018 r., godz. 08.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.07.2018 r., godz. 08.40Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1036 razy.