Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

W dniu 07.05.2018r. wpłynęła do Rady Powiatu Wołomińskiego skarga Pana Szymona W. z dn. 29.03.2018r. dotycząca nienależytego wykonywania obowiązków przez Starostę Wołomińskiego, przekazana przez Wojewodę Mazowieckiego pismem z dnia 30.04.2018r. do Rady Powiatu Wołomińskiego, jako organu właściwego do rozpatrzenia skargi dotyczącej działań starosty.
Po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą w/w skargi Komisja Zdrowia Polityki Społecznej i Prorodzinnej wnioskuje o uznanie skargi za bezzasadną. Jej bezzasadność wynika z faktu, iż dotyczy ona decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 1274.10.2017 z dnia 13.10.2017r. Powyższa decyzja Starosty Wołomińskiego jest obecnie ostateczna w administracyjnym toku instancji, natomiast działania skarżącego zmierzają do jej wzruszenia. Zgodnie z art. 235 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), zwanego w dalszej części „k.p.a.”, skargę w sprawie, której wydano decyzję ostateczną, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany, które może być uwzględnione, z zastrzeżeniem art. 16 § 1 zdanie drugie. Cytowany wyżej art. 235 § 1 k.p.a. zobowiązuje zatem Starostę Wołomińskiego do wyjaśnienia woli skarżącego, wyrażonej w podaniu z dnia 2 stycznia 2018 r., a następnie do podjęcia stosownych działań proceduralnych, określonych w przepisach k.p.a.
Niezależnie od powyższego, odnosząc się do zarzutów skarżącego, w których powołuje się na naruszenie przez Starostę Wołomińskiego przepisów postępowania przy wydawaniu postanowienia z dnia 22.01.2018 r. należy podnieść, co następuje. Treść wniosku z dnia 2 stycznia 2018 r. sprowadza się do żądania „wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego decyzji administracyjnej Nr 1274.10.2017 z dnia 13.10.2017r.”. Wobec faktu, iż w dacie złożenia przedmiotowego wniosku decyzja Starosty Wołomińskiego z dnia 13.10.2017r. była ostateczna w administracyjnym toku instancji, wobec art. 16 § 1 k.p.a., wniosek strony został zinterpretowany jako żądanie załatwienia sprawy w trybie szczególnym, tj. wznowieniowym. Zgodnie z art. 16 k.p.a. decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub ustawach szczególnych. W świetle powyższego przepisu FPUP działając z upoważnienia Starosty Wołomińskiego uznała, że żądanie strony dotyczące „wszczęcia postępowania administracyjnego” nie może stanowić podstawy do wszczęcia zwykłego postępowania administracyjnego na podstawie art. 61 k.p.a. Postępowanie
w przedmiotowej sprawie mogło zostać wszczęte wyłącznie w trybie szczególnym (wznowieniowym), dopuszczającym możliwość wzruszania ostatecznych decyzji administracyjnych. Wobec braku podstaw procesowych, określonych w art. 145 k.p.a. umożliwiających wznowienie postępowania w sprawie, FPUP działający z upoważnienia Starosty Wołomińskiego wydał ww. postanowienie z dnia 22 stycznia 2018 r. o odmowie wznowienia postępowania. Powyższe postanowienie zostało skutecznie zaskarżone przez stronę. Wojewoda Mazowiecki uchylając je wskazał, że Starosta Wołomiński nie wyjaśnił dostatecznie woli strony. Stąd Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie, stosując się do zaleceń organu nadzoru wystosował do strony pismo z żądaniem sprecyzowania żądania strony. Działanie Filii PUP w Radzyminie dotyczące interpretacji podania strony z dnia 2 stycznia 2018r. zmierzało do zrealizowania zasady szybkości i prostoty postępowania, wyrażonej
w art. 12 § 1 k.p.a. Zgodnie z tym przepisem organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.
Wobec złożonych wyżej wyjaśnień skarga na Starostę Wołomińskiego jest bezzasadna. Skarga zawiera bowiem wyłącznie zarzuty, które stanowią wyraz niezadowolenia strony z zapadłych rozstrzygnięć administracyjnych. Stąd wskazane zarzuty winny zostać rozpatrzone w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, normujących załatwianie indywidualnych spraw administracyjnych, a nie jak chce strona w trybie działu VIII kodeksu normującego rozpatrywanie skarg i wniosków.
W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamia skarżącego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 13.07.2018 r., godz. 08.36
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 13.07.2018 r., godz. 08.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.07.2018 r., godz. 08.36Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1229 razy.