Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLIX - 570/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki
UCHWAŁA NR XLIX - 570/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 18 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki


Na podstawie art. 12 pkt 8a, w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) oraz art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr XXVIII-286/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki, zmienionej Uchwałą Nr XLVI-525/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 marca 2018 r., w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Powiat Wołomiński przekaże w roku 2018 na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, kwotę w wysokości 6 906 614,00 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset sześć tysięcy sześćset czternaście złotych) w formie dotacji celowej.”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 25.06.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 25.06.2018 r., godz. 14.22
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 25.06.2018 r., godz. 14.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.06.2018 r., godz. 14.22Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1590 razy.