Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLIX – 567/2018

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017
UCHWAŁA NR XLIX – 567/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017


Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) w zw. z art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Po zapoznaniu się z:
1) Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego;
2) Sprawozdaniem finansowym za rok 2017;
3) Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego;
4) Opinią regionalnej izby obrachunkowej o Sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego;
5) Informacją o stanie mienia Powiatu Wołomińskiego;
6) Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego;

udziela się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2017.


§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 25.06.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 25.06.2018 r., godz. 14.13
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 25.06.2018 r., godz. 14.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.06.2018 r., godz. 14.13Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1678 razy.