Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zapytanie ofertowe dotyczące przystosowania pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Legionów 85 w Wołominie na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Termin i miejsce składania ofert: do 22.06.2018 r., do godz. 13:00, Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Zagościniec, ul. Asfaltowa 1 (kancelaria)
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Przystosowanie pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Legionów 85 w Wołominie na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Termin realizacji zamówienia: 20 dni od dnia podpisania umowy

Miejsce realizacji zamówienia: budynek zlokalizowany w 05-200 Wołomin
przy ul. Legionów 85,

Opis przedmiotu zamówienia:
1) Montaż ścian szkieletowych na ruszcie metalowym z podwójnym poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych z wygłuszeniem wełną mineralną.
2) Montaż stolarki drzwiowej jednostronnie wygłuszonej – od strony wewnętrznej
3) Roboty malarskie, Specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowi załącznik nr 1 do

Materiały niezbędne do wykonania zamówienia zabezpiecza wykonawca, ich wartość należy wkalkulować w ofercie cenowej.

W oferowanej cenie należy również uwzględnić wszelkie czynności i koszty wynikające z technologii robót, związane z realizacją zadania, a niewymienione w specyfikacji.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Zagościniec, ul. Asfaltowa 1 (kancelaria) do dnia 22.06.2018 r., do godz. 13:00.
2. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: jw.

Oznakowanie oferty:
dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Oferta na przystosowanie pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Legionów 85 w Wołominie na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.”
nie otwierać przed 22.06.2018 r., godz. 13:00”.
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert:
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE 05-200 Zagościniec, ul. Asfaltowa 1
Pokój nr 22, dnia 22.06.2018 r., godz. 14:00.
5. Sesja otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże Wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.
6. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana spośród ofert spełniających wymogi przedstawione w zapytaniu ofertowym z zaoferowaną najniższą ceną.
7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści
na stronie internetowej w miejscu ogłoszenia.

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz ofertowy.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Beata Mizerska, data: 13.06.2018 r., godz. 13.11
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 19.06.2018 r., godz. 11.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.06.2018 r., godz. 11.05NieznanyEdycja strony
14.06.2018 r., godz. 12.45Katarzyna RutkowskaEdycja strony
13.06.2018 r., godz. 13.25Beata MizerskaEdycja strony
13.06.2018 r., godz. 13.11Beata MizerskaDodanie strony

Strona oglądana: 3070 razy.