Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup fabrycznie nowego recyklera do przerobu asfaltu na potrzeby WID.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 15.06.2018 r. do godz. 12.00
ZAPYTANIE OFERTOWE


I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Powiat Wołomiński
adres: ul. Prądzyńskiego 3,
05-200 Wołomin
telefon/fax: (22) 776-50-93
e-mail: bzp@powiat-wolominski.pl


II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Zapytanie ofertowe w formie ogłoszenia o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 €

III. PODSTAWA PRAWNA
1. „Regulamin udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm) ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro.

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa zadania: dostawa fabrycznie nowego recyklera do przerobu asfaltu i uzupełnienia masy bitumicznej.wg wymogów :
a) recykler fabrycznie nowy nieużywany, rok produkcji po 01.11.2017 r.;
b) ładowność min. 1200 kg;
c) wydajność min. 2400 kg/h;
d) pulpit sterowniczy zamykany klapą wyposażoną w przeźroczyste okienka rewizyjne zamykaną na zamek patentowy , sterowanie maszyną wszystkimi funkcjami maszyny z pulpitu, regulacja obrotów silnika z pulpitu;
e) panel diagnostyczny silnika z kontrolkami ładowania ciśnienia oleju i kontrolką monitorującą pracę układu zasilania- na pulpicie;
f) silnik wysokoprężny z elektrozaworem do odłączania zasilania;
g) tunelowa konstrukcja bębna z dodatkowym ekranem – płomień schowany bez możliwości przypalania masy + wskaźnik poziomu załadowania;
h) w bębnie zamontowany akumulator cieplny, noże tnące jednokierunkowe oraz palce rozdrabniające;
i) zasilanie układu elektrycznego z prądnicy oryginalnie fabrycznie dwułożyskowej (niedopuszczalne rozwiązania typu prądnica fabrycznie jednołożyskowa + podstawa prądnicy z zabudowanym łożyskiem);
j) palnik ze stałą iskrą ;
k) dodatkowe gniazdo zasilające na pulpicie 220 V,
l) stelaż do montażu znaków i oświetlenia ostrzegawczego dwie lampy błyskowe LED oraz możliwością montażu oświetlenia pola roboczego z wyłącznikiem na pulpicie;
m) maszyna malowana proszkowo w technologii NANO-TEC;
n) bezpośredni dostęp do rolek prowadzących bębna zabezpieczony klapami zamykanymi na klucz;
o) pomiar temperatury masy na pulpicie sterowniczym oraz termostat zabezpieczający przed przegrzaniem sterujący pracą palnika w systemie załącz /wyłącz;
p) miernik poziomu paliwa;

2. Specyfikacja podwozia do recyklera:
a) podwozie dwuosiowe z homologacją do poruszania się po drogach publicznych
b) DMC od 2000 do 2700,
c) fabrycznie nowe - rok produkcji od 01.11.2017
d) regulowana wysokość sprzęgu + dwie końcówki: oczko DIN i zatrzask na hak do samochodów ciężarowych i ciągników rolniczych;
e) błotnikami zintegrowanymi z podestami z blachy ryflowanej;
f) konstrukcja podwozia w całości ocynkowana;,
g) hamulec najazdowy i postojowy,
h) komplet świateł drogowych zgodne z ustawą „Prawo o Ruchu drogowym” umożliwiający zarejestrowanie przyczepy,
i) instalacja elektryczna uniwersalna złącze tradycyjne + pinowe 12/24V
j) Przyczepa powinna posiadać komplet dokumentów umożliwiających zarejestrowanie pojazdu (świadectwo homologacji)

1. Okres gwarancji na maszynę – min 12 miesięcy oraz min 5 lat gwarancji na bęben.

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla pracowników przydzielonych do obsługi i konserwacji recyklera,

3. Szkolenie powinno odbyć się w czasie uruchomienia maszyn i obejmować zakres umożliwiający prawidłową eksploatacje maszyn.

1) Zamawiający wymaga, by Wykonawca dostarczył kompletne urządzenie wraz z instrukcją obsługi, pełną dokumentacją (świadectwem homologacji, katalogiem części zamiennych) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. na koszt własny w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 15.06.2018 r. do godz. 12.00

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: j.w
Oznakowanie oferty następujące:
1) dane oferenta (nazwa, siedziba)
a. dotyczy: dostawa nowego recyklera na potrzeby Starostwa Powiatu Wołomińskiego,
2) nie otwierać przed 15.06.2018 godz. 13.00
3) Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4) Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego tj. WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA Zagościniec ul. Asfaltowa 1, 05 – 200 Wołomin pokój Nr 12 godz. 13.00.

5) Sesja otwarcia ofert. bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu wyżej wymienionych informacji.
6) W wyniku dokonania oceny złożonych ofert wybrana zostanie oferta Dostawcy, który zaproponuje najniższą cenę za przedmiot dostawy, spełniający wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

Do oferty należy załączyć:

1. Formularz ofertowy
2. Istotne postanowienia umowy
3. Instrukcję obsługi maszyny
4. Pełną dokumentację (świadectwo homologacji, katalog części zamiennych)


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 04.06.2018 r., godz. 14.40
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.06.2018 r., godz. 14.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.06.2018 r., godz. 14.48NieznanyEdycja strony
04.06.2018 r., godz. 14.47NieznanyZmiana kolejności podlinków
04.06.2018 r., godz. 14.44NieznanyEdycja strony
04.06.2018 r., godz. 14.42NieznanyEdycja strony
04.06.2018 r., godz. 14.42NieznanyEdycja strony
04.06.2018 r., godz. 14.41NieznanyEdycja strony
04.06.2018 r., godz. 14.41NieznanyEdycja strony
04.06.2018 r., godz. 14.40NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2661 razy.