Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Załącznik

Uzasadnienie
W dniu 10.04.2018r. wpłynęła do Rady Powiatu Wołomińskiego skarga Pani Natalii S. z dnia 10.04.2018r. (sygn. akt RPW.1510.10.2018) na Starostę Wołomińskiego dotycząca nienależytego rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji.
Skarżąca zarzuca organowi, że Starosta jako organ zobligowany do udzielenia informacji publicznej uznał skany korespondencji jako informację przetworzoną i wezwał Wnioskodawcę do wykazania interesu publicznego.
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z zarzutami skarżącej, dokumentacją w sprawie, wyjaśnieniami Wydziału Organizacji, Kadr i Administracji wnioskuje o uznanie skargi za bezzasadną.
Z przedstawionych wyjaśnień wynika, iż w Starostwie pracownicy merytoryczni udzielający odpowiedzi na pytania zadane w trybie dostępu do informacji publicznej mają na uwadze zasadę przyjaznej interpretacji przepisów i informowania stron postępowania, a żądanie wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego uzasadniającego udostępnienie informacji publicznej stosowane jest przez urząd tylko w nielicznych przypadkach, tak by nie mogło to być interpretowane przez Wnioskodawców jako próba zniechęcenia do korzystania w pełni z przysługujących im praw.
Zgodnie z zaprezentowanymi na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej procedurami obowiązującymi w Starostwie osoby odpowiedzialne za przygotowywanie odpowiedzi na wnioski w pierwszej kolejności podejmują próbę ustalenia z wnioskującym, doprecyzowania żądania informacji publicznej, celem minimalizacji czasu poświęcanego na przygotowanie odpowiedzi, a dopiero, w przypadku braku zmiany, czy też doprecyzowania wniosku rozpatrywany jest pierwotny wniosek pod kątem uznania informacji za informację przetworzoną.
W związku z powyższym, w ocenie Komisji Rewizyjnej należy uznać skargę za bezzasadną.

Wobec powyższego Rada postanawia jak na wstępie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 30.05.2018 r., godz. 11.57
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 30.05.2018 r., godz. 11.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.05.2018 r., godz. 11.57Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1167 razy.