Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLVIII - 560/2018

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
UCHWAŁA NR XLVIII - 560/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 24 maja 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Do Uchwały Nr XLIII-484/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 171 115 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 199 808 681 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 501 115 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 226 942 074 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2018 w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 398 252 zł zgodnie z tabelą Nr 3.
Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniesie 54 892 644 zł.

§ 3

W § 2 ust. 1 i 2 uchwały, o której mowa w § 1 otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 27 133 393 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1)emisji papierów wartościowych (obligacji) 16 158 956 zł;
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 10 974 437 zł;
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 34 974 437 zł, z następujących tytułów:
1)emisji papierów wartościowych (obligacji) 24 000 000 zł;
2)wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 10 974 437 zł;
zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.”


§ 4

W Tabeli Nr 3 Plan wydatków majątkowych na rok 2018 w dziale 750 rozdziale 75020 dokonuje się zmiany nazwy zadania z dotychczasowej „Zakupy sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Wołominie serwer i sprzęt informatyczny” na nowe brzmienie „Zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego w Wołominie – zakup sprzętu komputerowego i regałów archiwalnych".


§ 5

Dokonuje się zmiany:
1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2018” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;
2) Tabeli nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.
3) Tabeli nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2018” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały;
4) Tabeli Nr 7 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały;


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
 • Tabela 1
  Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2018
 • Tabela 2
  Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2018
 • Tabela 3
  PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2018
 • Tabela 4
  Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku
 • Tabela 5
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2018
 • Tabela 6
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018
 • Uzasadnienie

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 28.05.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 30.05.2018 r., godz. 11.23
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 30.05.2018 r., godz. 11.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.05.2018 r., godz. 11.27Małgorzata JeznachEdycja strony
30.05.2018 r., godz. 11.25Małgorzata JeznachEdycja strony
30.05.2018 r., godz. 11.24Małgorzata JeznachEdycja strony
30.05.2018 r., godz. 11.23Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2187 razy.