Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLVII - 546/2018

zmieniająca Uchwałę Nr XLIV - 507/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
UCHWAŁA NR XLVII - 546/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLIV - 507/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr XLIV - 507/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji (Dz. U. Woj. Maz. z 06.02.2018 r. poz. 1198) wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik nr 2 uchwały otrzymuje brzmienie, zgodne z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik nr 3 uchwały otrzymuje brzmienie, zgodne z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podstrony:
  • Załącznik nr 1
    Informacja o faktycznej liczbie uczniów
  • Załącznik nr 2
    Informacja o faktycznym uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 30.04.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2018 r., godz. 15.25
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2018 r., godz. 15.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2018 r., godz. 15.25Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3466 razy.