Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLVII - 536/2018

w sprawie powierzenia Gminie Poświętne zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
UCHWAŁA NR XLVII - 536/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie powierzenia Gminie Poświętne zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników


Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 4 oraz art. 20 pkt 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Powiat Wołomiński powierza Gminie Poświętne prowadzenie zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w granicach administracyjnych gminy Poświętne.
2. Zakres prac obejmuje:
1) utrzymanie zieleni przydrożnej – poprzez dwukrotne koszenie pasa przydrożnego;
2) utrzymanie chodników – poprzez dwukrotne sprzątanie ich nawierzchni.
3. Wykaz dróg powiatowych wraz z opisem chodników i zieleni przydrożnej położonych wzdłuż dróg powiatowych na terenie gminy Poświętne stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
4. Przekazanie zadania następuje na okres od dnia podjęcia uchwały do dnia 30 listopada 2018 r. na warunkach określonych w porozumieniu.


§ 2

Na pokrycie kosztów prac opisanych w § 1 Powiat Wołomiński przekaże Gminie Poświętne środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 32 982,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 00/100).


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
  • Załącznik
    WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH WRAZ Z OPISEM CHODNIKÓW I ZIELENI PRZYDROŻNEJ POŁOŻONYCH WZDŁUŻ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY POŚWIĘTNE

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 30.04.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2018 r., godz. 10.19
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2018 r., godz. 10.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2018 r., godz. 10.19Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1751 razy.