Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XLVII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

26.04.2018r., godz. 13.00, Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 marca 2018r.
4. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II-11/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu. (druk nr 537)
6. Sprawozdanie Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2017. (druk nr 538)
7. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 539)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. (druk nr 540)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Jadów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów. (druk nr 541)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Klembów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. (druk nr 542)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miastu Marki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. (druk nr 543)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Poświętne zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. (druk nr 544)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Radzymin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. (druk nr 545)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów. (druk nr 546)
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. (druk nr 547)
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. (druk nr 548)
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu Ząbki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. (druk nr 549)
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu Zielonka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. (druk nr 550)
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Tłuszcz na realizację zadania dotyczącego budowy kanalizacji deszczowej w Tłuszczu na odcinku od ul. Wiejskiej do rowu melioracyjnego. (druk nr 551)
20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030. (druk nr 552)
21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok. (druk nr 553)
22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIV-507/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji. (druk nr 554)
23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIV-508/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu
i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji. (druk nr 555)
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Radzyminie. (druk nr 556)
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na rozpatrzenia skargi na Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Radzyminie. (druk nr 557)
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego. (druk nr 558)
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego. (druk nr 559)
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego. (druk nr 560)
29. Interpelacje i zapytania radnych.
30. Informacje Przewodniczącego Rady.
31. Sprawy różne.
32. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 537
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II-11/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu.
 • Druk nr 538
  Sprawozdanie Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2017
 • Druk nr 539
  Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Wołomińskiego
 • Druk nr 540
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników.
 • Druk nr 541
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Jadów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów
 • Druk nr 542
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Klembów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników.
 • Druk nr 543
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miastu Marki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników.
 • Druk nr 544
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Poświętne zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • Druk nr 545
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Radzymin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników.
 • Druk nr 546
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów
 • Druk nr 547
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • Druk nr 548
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • Druk nr 549
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Ząbki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • Druk nr 550
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Zielonka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • Druk nr 551
  Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Tłuszcz na realizację zadania dotyczącego budowy kanalizacji deszczowej w Tłuszczu na odcinku od ul. Wiejskiej do rowu melioracyjnego
 • Druk nr 552
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030
 • Druk nr 553
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
 • Druk nr 553 - tabela 1
  Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2018
 • Druk nr 553 - tabela 2
  Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2018
 • Druk nr 553 - tabela 3
  PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2018
 • Druk nr 553 - tabela 4
  Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku
 • Druk nr 553 - tabela 5
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2018
 • Druk nr 553 - tabela 6
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018
 • Druk nr 553 - załącznik 1
  Dotacje udzielane w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
 • Druk nr 554
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIV-507/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
 • Druk nr 554 - załącznik 1
  Informacja o faktycznym uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych
 • Druk nr 554 - załącznik 2
  Informacja o faktycznej liczbie uczniów
 • Druk nr 555
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIV-508/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
 • Druk nr 555 - załącznik 1
  Informacja o faktycznym uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych
 • Druk nr 555 - załącznik 2
  Informacja o faktycznej liczbie uczniów
 • Druk nr 556
  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Radzyminie
 • Druk nr 557
  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na rozpatrzenia skargi na Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Radzyminie
 • Druk nr 558
  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
 • Druk nr 559
  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
 • Druk nr 560
  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 19.04.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 19.04.2018 r., godz. 15.23
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 19.04.2018 r., godz. 15.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.04.2018 r., godz. 15.25Małgorzata JeznachEdycja strony
19.04.2018 r., godz. 15.23Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3388 razy.