Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2018.
I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 062 646 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej;
1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększenie
o kwotę 328 699 zł w tym:
a) pomoc finansowa z Gminy Zielonka w kwocie 300 000 zł przeznaczona na finansowanie zadania pn. Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobyłce i budowa ul. Głównej w Markach, ( 600.60014.6300)
b) pomoc finansowa z Gminy Marki w kwocie 250 000 zł przeznaczona na finansowanie zadania
pn. Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobyłce i budowa ul. Głównej w Markach, ( 600.60014.6300),
c) ) pomoc finansowa z Gminy Dąbrówka w kwocie 55 000 zł przeznaczona na finansowanie zadania pn. Projekt i budowa chodnika z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej nr 4324 W
msc Chajęty, gm. Dąbrówka, ( 600.60014.6300)
d) środki z Fundacji Orlen w kwocie 23 699 zł przeznaczone na wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w Dobczynie, program Bezpieczna droga do szkoły ,( 600.60014.6290 )
2) w dziale 630 Turystyka w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki zwiększenie o kwotę 300 000 zł, dotacja ze środków unijnych z programu Operacyjnego Rybactwo
i Morze, ( 630,63003.6208 )
3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 18 760 zł z tytułu bezumownego korzystania
z nieruchomości ( 700.70005.0970 ),
4) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 96 382 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonych w roku 2017, w tym :
- w rozdziale 80120 Licea kwota 19 253 zł, ( 801.80120.2910)
- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe kwota 77 129 zł, ( 801.80130.2910)
5) w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 16 995 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonych
w roku 2017, w tym :
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa………. kwota 2 198 zł, (852.85220.2910)
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność kwota 14 797 zł, (852.85295.2910)
6) w dziale 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie zwiększenie o kwotę 1 810 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonych w roku 2017, ( 854.85404.2910 )

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 1 731 870 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej;
1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zmniejszenie
o kwotę 473 944 zł pomocy finansowej na finansowanie wspólnego biletu z Gmin Kobyłka (120 134 zł ),
Zielonka ( 70 170 zł ), Wołomin ( 283 640 zł ) – niższy koszt realizacji zadania ,
2) w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej zmniejszenie
o kwotę 1 257 926 zł, ( 758.75801.2920), decyzja Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2018, z dnia 13 lutego 2018r

Ogółem zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 669 224 zł.

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 3 054 359 zł w następujących pozycjach:
1) dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60014 o kwotę 1 538 699 zł z przeznaczeniem
na zwiększenie wydatków majątkowych.
- zwiększenie nakładów o kwotę 550 000 zł na zadanie pn. Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej
w Kobyłce i budowa ul. Głównej w Markach, pow. wołomiński, zwiększenie nakładów wynika z podpisanych
umów z gminą Marki i Zielonka ( 600.60014.6050 )
- zwiększenie nakładów o kwotę 55 000 zł na zadanie pn. Projekt i budowa chodnika z zatoką autobusową
w pasie drogi powiatowej Nr 4324W w msc Chajęty, gm. Dąbrówka, zwiększenie nakładów pozwoli na podpisanie umowy na realizację zadania ( 600.60014.6050 )
- wprowadzenie nowego zadania pn. Budowa przejścia dla pieszych w Dobczynie z kwotą 23 699 zł środki otrzymane z Fundacji Orlen (600.60014.6050 )
- wprowadzenie nowego zadania pn. Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Wojska Polskiego i Jana Sobieskiego w Ząbkach , kwota 250 000 zł ( 600.60014.6050 )
- wprowadzenie nowego zadania pn. Dotacja celowa na realizację zadania Budowa chodnika w msc Ostrowik, gm. Poświętne kwota 660 000 zł ( 600.60014.6050 ]
2 ) w dziale 630 Turystyka w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki zwiększenie o kwotę 502 356 zł, przeznaczone na zagospodarowanie turystyczne doliny Bugu w msc Kuligów i Stare Załubice, ( 630,63003.6058 6059)
3) w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 56 882 zł wysokości dotacji celowej na realizację projektu ASI Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji .
4 ) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80120 licea zwiększenie o kwotę 220 000 zł z przeznaczona na pomoc finansowa dla Gminy Jadów na planowany remont Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach, planowany remont kapitalny instalacji CO i kotłowni w budynku użytkowanym również przez szkołę powiatową
5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie o kwotę 100 000 zł wyposażenie biurowe pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy (853.85333.4210)
5) w dziale 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 13 523 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 ,
6) w dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 102 899 zł, z przeznaczeniem na;
- w rozdziale 90004 kwota 100 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów na budowę pawilonu przy pałacu w Chrzęsnem ( zwiększenie ze względu na montaż sanitariatów) ( 900.90004.6050 ),
- w rozdziale 90095 kwota 2 899 zł przeznaczona na realizację konkursów ekologicznych ( 900.90095.4190)
7) w dziale 926 kultura fizyczna i sport w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększenie o kwotę
520 000 zł nakładów na modernizację boisk ze sztucznej nawierzchni, zabezpieczenie wniosków pozwoli na złożenie wniosków do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowania zadania.

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 1 235 804 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
1) w dziale 600 Transport i łączność , zmniejszenie o kwotę 890 468 złw tym:
a) kwoty dotacji celowej dla m-sta stołecznego Warszawy na organizację lokalnego transportu zbiorowego – kwota 540 468 zł,
b) nakładów na zadanie pn. Budowa chodnika w ul. Piłsudskiego od ul. Andersena do ul Powstańców, |
gm. Ząbki – kwota 200 000 zł
c) nakładów na zadanie pn. Projekt i budowa chodnika w msc.Ostrowik , gm. Poświętne –
kwota 150 000 zł,
2) w dziale 630 Turystyka zmniejszenie o kwotę 202 356 zł , zmiana klasyfikacji (630.63003.6050)
3) w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 142 980 zł – zadanie będzie rozliczane wkładem niefinansowym.

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 646 188 zł.

III Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2018 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .

IV Uaktualnia się tabelę Nr 4 pn. Przychody i rozchody w roku 2018 i zwiększa się przychody o kwotę wolnych środków o 2 315 412 zł.

V. Uaktualnia się załącznik Nr 1 Dotacje udzielane w 2018 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 26.03.2018 r., godz. 17.38
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 26.03.2018 r., godz. 17.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.03.2018 r., godz. 17.38Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1400 razy.