Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLVI - 523/2018

w sprawie powierzenia Gminie Poświętne zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy chodnika w msc. Ostrowik, gm. Poświętne
UCHWAŁA NR XLVI - 523/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie powierzenia Gminie Poświętne zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy chodnika w msc. Ostrowik, gm. Poświętne


Na podstawie art. 12 pkt 8a w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) oraz art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Powierza się Gminie Poświętne do realizacji zadanie pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4367W w msc. Ostrowik, gm. Poświętne”.
2. Powiat przekaże w roku 2018 na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 kwotę w wysokości 660 000 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) w formie dotacji celowej.
3. Szczegółowe zasady i termin przekazywania kwot na realizację zadania oraz sposób rozliczenia finansowego określi porozumienie zawarte między Gminą Poświętne a Powiatem Wołomińskim.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 26.03.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 26.03.2018 r., godz. 16.51
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 26.03.2018 r., godz. 16.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.03.2018 r., godz. 16.51Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1781 razy.