Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

„Opracowanie koncepcji architektonicznej hali sportowej oraz szklarni wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie ”

Termin i miejsce składania ofert: 04.04.2018r., do godz. 10.00, Kancelaria, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 lub Kancelaria, Wydział Inwestycji i Drogownictwa ul. Asfaltowa 1 Zagościniec.
Zamawiający: Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
NIP: 125-09-40-609
e-mail: wid@powiat-wolominski.pl
tel.: (22)787-05-20, 787-09-21, 776-19-40

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:
Przedmiot zamówienia: „Opracowanie koncepcji architektonicznej hali sportowej oraz szklarni wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie ”

1.
2. Kod CPV: 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
3. Termin realizacji zamówienia: – 2 miesiące od daty podpisania Umowy
4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru prac projektowych; zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.
6. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
c) Istotne Postanowienia Umowy – załącznik nr 3;
d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
e) Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5;
Oznakowanie oferty:
dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Opracowanie koncepcji architektonicznej hali sportowej oraz szklarni wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie ”
Nie otwierać przed 04.04.2018r. godz. 12.00
7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
8. Termin i miejsce składania ofert: 04.04.2018r., do godz. 10.00, Kancelaria, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 lub Kancelaria, Wydział Inwestycji i Drogownictwa ul. Asfaltowa 1 Zagościniec.
9. Termin i miejsce otwarcia ofert: 04.04.2018r., godz. 12.00, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ul. Asfaltowa 1 Zagościniec.
10. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Mariola Domańska, inspektor WID e-mail: wid@powiat-wolominski.pl, 777-47-79 wew. 24

11. Załączniki:
a) Formularz ofertowy– załącznik nr 2;
b) Istotne postanowienia umowy– załącznik nr 3;
c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– załącznik nr 4;
d) Oświadczenie o spełnianiu warunków– załącznik nr 5;
e) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6;
12. Opis przedmiotu zamówienia.
a) Koncepcję hali sportowej połączoną z budynkiem Szkoły podwieszanym łącznikiem na poziomie 1 piętra. Hala sportowa o wymiarach boiska 20 x 40m z całym zapleczem (tj. magazynek, pomieszczenie na kosze przesuwne, 2 x przebieralnie, prysznice damskie i męskie, pomieszczenie dla nauczycieli z zapleczem socjalnym i sanitariatami, sanitariaty dla uczniów, 2 pracownie – klasy 12 osób po 60m² każda wraz z zapleczem- przynajmniej jedna na parterze z wyjściem na plac manewrowy na zewnątrz 5 x 5m)
b) Koncepcję szklarni gruntowej
Szklarnia podzielona na 3 sekcję, w każdej sekcji inna temperatura. Między sekcjami drzwi przesuwne dwuskrzydłowe. Szklarnia składająca się z trzech stref klimatycznych, ma umożliwić pełną realizację programu szkolnego obejmującego uprawę i pielęgnację różnych gatunków roślin. Cała szklarnia ma mieć powierzchnię ok 300m2
c) Koncepcję zagospodarowania całego terenu Zespołu Szkół


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 20.03.2018 r., godz. 14.32
Ostatnia aktualizacja:Beata Mizerska, data: 26.03.2018 r., godz. 16.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.03.2018 r., godz. 16.58Beata MizerskaEdycja strony
26.03.2018 r., godz. 16.58Beata MizerskaEdycja strony
26.03.2018 r., godz. 16.57Beata MizerskaEdycja strony
20.03.2018 r., godz. 14.32Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 3188 razy.