Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: Wykonanie przeglądów podstawowych (33 szt.) oraz wyznaczenie klasy MLC (29szt.) dla obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg powiatowych

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 20.03.2018 r. do godz. 11.00
SPW. 273. 65 .2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:
Wykonanie przeglądów podstawowych (33 szt.) oraz wyznaczenie klasy MLC (29szt.) dla obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołomińskiego

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Wykonanie przeglądów podstawowych 33 szt. obiektów mostowych (z wyłączeniem obiektu o Nr JNI 35000523), spełniających wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt. 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zmianami), celem sprawdzenia stanu technicznego głównych elementów konstrukcyjnych, wyposażenia, stanu urządzeń obcych, przydatności do użytkowania, estetyki obiektu i jego otoczenia.

2. Sporządzenie protokółów z przeglądów zgodnie z: Instrukcją przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r. i Zasadami stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 listopada 2008 r.

3. Zawartość protokółu:
a. strona tytułowa zawierająca: nazwę Zarządcy Drogi, nazwę obiektu, JNI, Nr drogi i kilometraż, fotografię ogólną obiektu,
b. protokół,
c. dokumentacja fotograficzna obiektu,
d. dokumentacja fotograficzna uszkodzeń obiektu,
e. wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów

4. Sporządzenie kart obiektów mostowych dla 2 obiektów o nr JNI 35000514, 35000521 oraz dla 1 kładki dla pieszych w msc. Lipka, gm. Klembów.

5. Wyznaczenie klasy MLC na podstawie zarządzenia Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010r. w sprawie wyznaczenia wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągu dróg publicznych (Dz. Urz. Min Nr 13, poz. 37) oraz Zarządzenia Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie wdrażania wymagań techniczno – obronnych w zakresie projektowania i użytkowania dróg i obiektów inżynierskich (Dz. Urz. MIiB z 2017r. poz. 3) dla wszystkich obiektów z wyłączeniem kładek dla pieszych

6. Dokumentacja powinna być opracowana w 2 egzemplarzach (wydruk) wraz z wersją elektroniczną zapisaną na płycie CD

Termin wykonania przeglądów 15 czerwca 2018 r.
(Wykaz w załączeniu)

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 20.03.2018 r. do godz. 11.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w
Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
• „Przegląd podstawowy obiektów mostowych”
nie otwierać przed 20.03.2018 r. godz. 14.00”
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert:
W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Zagościniec ul. Asfaltowa 1
Pokój Nr 4, dnia 20.03. 2018r. o godz. 14.00
5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.
Do oferty należy załączyć:
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty.
Osoba do kontaktu:
Wydział Inwestycji i Drogownictwa
Katarzyna Jóźwik – Tel. 22 777 47 81
k.jozwik@powiat-wolominski.pl
Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik Nr 1 – druk oferty
2. Załącznik Nr 2 – istotne postanowienia umowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 13.03.2018 r., godz. 08.48
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 13.03.2018 r., godz. 09.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.03.2018 r., godz. 09.29Katarzyna RutkowskaEdycja strony
13.03.2018 r., godz. 09.11Katarzyna RutkowskaEdycja strony
13.03.2018 r., godz. 08.48Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 3811 razy.