Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Załącznik

Uzasadnienie
W dniu 04.01.2018r. wpłynęła od Wojewody Mazowieckiego do Rady Powiatu Wołomińskiego skarga Pana T. N. z dnia 24.11.2017r. na Starostę Wołomińskiego w związku z brakiem odpowiedzi na pismo w sprawie realizacji inwestycji drogowej w miejscowości Stasiopole gmina Dąbrówka.
Skarżący zarzuca organowi brak odpowiedzi na pismo z dnia 28.08.2017r., w którym wyraził swój sprzeciw i brak zrozumienia dla planowanej inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi powiatowej 4321W od Kuligowa do ul. Długiej w Czarnowie w gminie Dąbrówka.
Komisja Rozwoju Gospodarczego na posiedzeniu w dniu 19.02.2018r. po zapoznaniu się ze sprawą i wyjaśnieniami Naczelnik Wydziału Budownictwa wnioskuje o uznanie skargi za bezzasadną.
Wnioskiem z dnia 29 czerwca 2017r. Zarząd Powiatu Wołomińskiego jako zarządca drogi wystąpił o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi powiatowej 4321W od Kuligowa (wysokość dz. 827) do ul. Długiej w Czarnowie w gminie Dąbrówka”. Wydział Budownictwa ustalił strony postępowania (w tym skarżącego) i powiadomił je o wszczęciu postępowania w rozpatrywanej sprawie. Skarżący został poinformowany zawiadomieniem z dnia 22.08.2017r.
W trakcie postępowania w dniu 29.08.2017 r. wpłynęło pismo skarżącego z dnia 28.08.2017r., w którym zgłosił on sprzeciw wobec planowanej inwestycji, ze względu na przyjęcie w projekcie zbyt dużej - jego zdaniem - szerokości drogi oraz związany z tym w przyszłości szkodliwy wpływ zwiększonego ruchu drogowego na bezpieczeństwo mieszkańców, środowisko naturalne, ceny okolicznych nieruchomości, krajobraz wsi oraz spokój wypoczywających tam działkowiczów.
W piśmie z dnia 11.09.2017r. pełnomocnik inwestora odniósł się do tych zarzutów wyjaśniając, że projektowana droga jest drogą powiatową i stanowi część sieci dróg służących mieszkańcom całego Powiatu Wołomińskiego, a nie jedynie właścicielom działek terenów przyległych. Natomiast co do szerokości drogi to przyjęto lokalną klasę drogi czyli najwęższą z możliwych. Dodatkowo we wsi Stasiopole zawężono pas drogowy z 12m do 9m tak, aby przejąć jak najmniejszą część terenów prywatnych.
Należy dodać, że w swoim piśmie z dnia 28.08.2017 r. skarżący powołał się na zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie WAB.6740.14.33.2017, w którym zawarty jest zapis o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i zgłoszenia ewentualnych uwag i wniosków do czasu wydania orzeczenia w sprawie. Dlatego też pismo Pana N. zostało potraktowane jako uwagi i zastrzeżenia do przedmiotowej inwestycji złożone
w trakcie postępowania prowadzonego przez Wydział Budownictwa w sprawie WAB.6740.14.33.2017 o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowej inwestycji, a wyjaśnienia dotyczące kwestii w nim przedstawionych zawarto w uzasadnieniu decyzji nr 38pz/2017 z dnia 27.09.2017r. Nie udzielono skarżącemu odrębnej odpowiedzi na jego pismo z dnia 28.08.2017r. ponieważ nie było takiego obowiązku.
Należy również zauważyć, że od wyżej wymienionej decyzji nr 38pz/2017 zostały złożone odwołania (między innymi przez skarżącego), które wraz z aktami sprawy zostały przekazane Wojewodzie Mazowieckiego. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęło rozstrzygnięcie Wojewody w tej w sprawie.
Wobec powyższego Rada nie widzi podstaw do uznania skargi za zasadną.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 28.02.2018 r., godz. 10.30
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 28.02.2018 r., godz. 10.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.02.2018 r., godz. 10.30Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1325 razy.