Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Załącznik

Uzasadnienie
W dniu 02.02.2018r. wpłynęła z Rady Miasta Kobyłka do Rady Powiatu Wołomińskiego skarga Pana P. Z. z dnia 22.01.2018r. dotycząca nieoczyszczania ze śniegu chodnika w ul. Kazimierza Wielkiego w Kobyłce.
Skarżący zwrócił się do Rady Miasta Kobyłka ze skargą na Burmistrza Kobyłki oraz pracowników odpowiedzialnych za nadzór nad właścicielami posesji w kwestii obowiązku oczyszczania chodników. Skarżący zarzuca, że nieoczyszczanie ze śniegu chodników powoduje zagrożenie zdrowia i życia.
Rada Miasta Kobyłka w Uchwale Nr XLIII/408/18 z dnia 31 stycznia 2018r. uznała się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi i przekazała ją Radzie Powiatu Wołomińskiego. Rada Miasta Kobyłka powołując się na art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych stwierdziła, że ul. K. Wielkiego została zaliczona do kategorii dróg powiatowych i w związku z tym do zarządcy drogi (Zarząd Powiatu) należy utrzymanie nawierzchni drogi, chodników i innych urządzeń związanych z drogą.
Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 19.02.2018r. po zapoznaniu się ze sprawą i wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa wnioskuje o uznanie skargi za niezasadną.
Wskazany przez Radę Miasta Kobyłka przepis ustawy o drogach publicznych ustanawia generalna zasadę określającą w ogólny sposób obowiązek zarządcy drogi w zakresie utrzymania nawierzchni dróg i chodników, od którego wyjątki dotyczące podmiotów zobowiązanych do utrzymania czystości na chodnikach jako wydzielonych częściach dróg publicznych służących do ruchu pieszego regulowane są na zasadzie lex specialis - prawa o większym stopniu szczegółowości. Szczegółowe obowiązki w zakresie utrzymania czystości, także na drogach publicznych określa ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Art.5 ust.1 w/w ustawy nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, czyli wydzielonych części drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Natomiast zarządca drogi, zgodnie z powyższą ustawą ma obowiązek pozbyć się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej. Należy również dodać, że nadzór nad realizacją wymienionych wcześniej obowiązków sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
W przypadku stwierdzenia niewykonania powyższych obowiązków wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję nakazującą wykonanie tych obowiązków.
Zarządca drogi powiatowej nie ma możliwości stosowania jakichkolwiek sankcji ani kontroli podmiotów zobowiązanych do uprzątnięcia chodnika, gdyż takie możliwości posiada w tym przypadku Burmistrz Kobyłki. Przeniesienie obowiązku sprzątania lub nadzoru nad wykonaniem sprzątania na zarządcę drogi jest niewłaściwe bowiem organ ten nie naruszył swoich obowiązków.
Wobec powyższego Rada nie widzi podstaw do uznania skargi za zasadną.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 28.02.2018 r., godz. 10.25
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 28.02.2018 r., godz. 10.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.02.2018 r., godz. 10.25Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1249 razy.