Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Załącznik

Uzasadnienie
W dniu 22.01.2018 wpłynęła do Rady Powiatu Wołomińskiego skarga Pana W. S. z dnia 19.01.2018. na działania Starosty Wołomińskiego dotyczące nienależytego wykonywania obowiązków, rażącego naruszenia prawa oraz działania na szkodę skarżącego i Powiatu Wołomińskiego polegającego na wielokrotnym, uporczywym i celowym kierowaniu do niego bezprzedmiotowej korespondencji.

Skarżący zarzuca:
• bezprzedmiotowość kierowanego do niego pisma, o sygnaturze WGN.680.14.2018.KG wskazując, że brak w nim jest przedmiotu postępowań, oznaczeń i konkretnych żądanych opłat, ograniczając się do wskazania ogólnego żądania zapłaty 514,60 zł
• wprowadzenia w błąd co do bezkosztowego doręczenia odpowiedzi
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 12.01.2018r. po analizie dokumentacji sprawy, stwierdza, że:
• pomimo nieprecyzyjnego oznaczenia spraw i ich kosztów w piśmie z dnia 15.01.2018r. sygnatura WGN.680.14.2018.KG, skierowanego do Skarżącego prawdopodobnie istniała możliwość identyfikacji, przez niego samego, złożonych, za pośrednictwem jego osobistej skrzynki mailowej, łącznie 83 wniosków, zapytań
w trybie dostępu do informacji publicznej (składane w dniach 31.12.2017r. do 02.01.2018r.).
Do skarżącego zostało również wysłane dodatkowe pismo w dniu 2 lutego 2018 roku o sygnaturze WGG.680.14.2018.KG zwierające właściwie przypisane sygnatury spraw oraz jednostkowe koszty doręczenia.
Powyżej opisane zdarzenie i załatwienie sprawy nie może być traktowane jako nienależyte wykonywania obowiązków i rażące naruszenie prawa.
• W kwestii bezkosztowego doręczenia odpowiedzi należy przyjąć, iż sposoby doręczenia oraz koszty związane z wytworzeniem i przekazaniem informacji publicznej szczegółowo reguluje Zarządzenie Starosty Wołomińskiego Nr 149.2017
z dnia 28 lipca 2017 roku, które jest znane skarżącemu (w jednym ze swych wniosków skarżył on zastosowane tam zapisy dotyczące pobierania opłat za udzielane odpowiedzi), dlatego też również drugi zarzut nie może być traktowany jako działanie na szkodę kogokolwiek.

Mając powyższe na uwadze Komisja Rewizyjna stwierdza, że nie doszło do nienależytego wykonywania obowiązków, rażącego naruszenia prawa oraz działania na szkodę skarżącego i Powiatu Wołomińskiego.
Wobec powyższego Rada Powiatu Wołomińskiego uznaje skargę za bezzasadną.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 28.02.2018 r., godz. 10.22
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 28.02.2018 r., godz. 10.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.02.2018 r., godz. 10.22Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1335 razy.